FEERUM S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 18:58
publikacja
2020-06-30 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_03_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 39.905 26.735 8.167 6.221
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.254 1.457 740 339
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4.205 1.435 956 334
IV. Zysk (strata) netto 4.205 1.425 956 332
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4.205 1.425 956 332
VI. Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,44 0,15 0,10 0,03
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,44 0,15 0,10 0,03
VIII. Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej 11.975 1.791 2.724 417
IX. Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (533) (1.308) (121) (304)
X. Srodki pieniężne netto z działalności finansowej (322) 722 (73) 168
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11.120 1.206 2.530 280
XII. Aktywa 252.999 258.395 55.576 60.074
XIII. Zobowiązania długoterminowe 19.067 26.525 4.188 6.167
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 102.062 121.375 22.420 28.218
XV. Kapitał własny 131.870 110.496 28.968 25.689
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 131.870 110.496 28.968 25.689
XVII. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XVIII. Aktywa 252.999 249.427 55.576 58.572
XIX. Zobowiązania długoterminowe 19.067 20.414 4.188 4.794
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 102.062 101.349 22.420 23.799
XXI. Kapitał własny 131.870 127.665 28.968 29.979
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 131.870 127.665 28.968 29.979


Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,sprawozdania z
wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na
dzień 31marca 2020r. i 31 marca 2019r. Poszczególne pozycje aktywów i
pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po
kursie 4,5523 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2020r.) oraz 4,3013 PLN/EUR (na
dzien 31 marca 2019r.),które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień
bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3963 PLN/EUR
oraz 4,2978 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP w ostani dzień kazdego miesiąca objętego danymi.Wybrane
dane finansowe w zakresie pozycji XVIII- XXII dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane sa na dzień 31 marca
2020r. i 31 grudnia 2019r. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,5523
PLN/EUR ( na dzień 31 marca 2020r.) oraz 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2019r.), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień
bilansowy.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_03_2020-sig-sig-sig.pdfSrodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_03_2020-sig-sig-sig.pdf FEERUM_Raport_ kwartalny_1Q_2020_ Sródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2020-06-30 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki