REKLAMA

EUROCASH: wyniki finansowe

2021-03-11 00:55
publikacja
2021-03-11 00:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dane_wybrane_Jednostkowe_EC.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_EC_jedn_Raport_Bieglego_Rewidenta.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_EC_jedn_Raport_Bieglego_Rewidenta.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_EUROCASH.S.A.__20210310.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_EUROCASH.S.A.__20210310.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_informacja_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_i_ocena_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 16 109 125,70 15 199 586,75 3 624 263,34 3 536 432,47
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 253 057,84 216 632,50 56 933,46 50 403,10
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 161 733,19 207 878,03 36 387,06 48 366,22
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 128 935,03 174 612,46 29 008,06 40 626,44
V. Zysk (strata) netto 128 935,03 174 612,46 29 008,06 40 626,44
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 391 700,61 454 576,57 88 125,59 105 764,67
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -173 076,50 -544 775,32 -38 939,10 -126 750,89
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -228 990,90 23 081,35 -51 518,83 5 370,25
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 366,78 -67 117,40 -2 332,34 -15 615,96
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,93 1,25 0,21 0,29
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,93 1,25 0,21 0,29
XIV. Aktywa 6 488 750,93 6 600 468,25 1 406 074,14 1 549 951,45
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 370 141,88 828 308,00 296 901,68 194 506,99
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 899 662,11 4 688 063,07 845 033,83 1 100 871,92
XVII. Kapitał własny 1 218 946,94 1 084 097,18 264 138,63 254 572,54
XVIII. Kapitał podstawowy 139 163,29 139 163,29 30 155,87 32 678,94
XIX. Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
XX. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 142 069 536,00 139 163 286,00 142 069 536,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8,76 7,79 1,90 1,83
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8,76 7,63 1,90 1,79
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 0,00 139 163,29 0,00 32 678,94
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,00 1,00 0,00 0,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2020.xhtmlList Prezesa 2020.xhtml List Prezesa
Dane wybrane Jednostkowe EC.xhtmlDane wybrane Jednostkowe EC.xhtml Wybrane jednostkowe dane finansowe
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtmlESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
ESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml.XAdESESEF_ECS_Roczne_2020_PL.xhtml.XAdES
2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.xhtml2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.xhtml Raport biegłego rewidenta
2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades2020 EC jedn Raport Bieglego Rewidenta.T.xhtml.xades
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtml.XAdESSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EUROCASH.S.A. _20210310.xhtml.XAdES
Oświadczenie i informacja Zarządu.xhtmlOświadczenie i informacja Zarządu.xhtml Oświadczenie i Informacja Zarządu
Oświadczenie i ocena RN.xhtmlOświadczenie i ocena RN.xhtml Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki