3,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Ergis S.A. (EGS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_GK_Ergis_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Ergis_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 596 777 594 211 138 508 139 699
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 545 22 077 5 000 5 190
III. Zysk (strata) brutto 17 012 18 317 3 948 4 306
IV. Zysk (strata) netto za okres 13 137 15 239 3 049 3 583
V. Całkowite dochody ogółem za okres 13 266 15 636 3 079 3 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 179 40 656 9 789 9 558
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 631 -28 419 -4 788 -6 681
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 344 -29 533 -4 722 -6 943
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 204 -17 296 279 -4 066
X. Aktywa razem 497 412 506 647 113 731 117 825
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 087 294 808 63 126 68 560
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe 96 578 80 166 22 082 18 643
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 179 509 214 642 41 044 49 917
XIV. Kapitał własny 221 325 211 839 50 605 49 265
XV. Kapitał podstawowy 22 674 22 857 5 184 5 316
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 37 789 941 37 789 941 37 789 941 37 789 941
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 37 789 941 37 943 948 37 789 941 37 943 948
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,40 0,08 0,09
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,40 0,08 0,09
XX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,41 0,08 0,10
XXI. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,41 0,08 0,10
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,86 5,61 1,34 1,30
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,86 5,61 1,34 1,30
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,20 0,02 0,05


Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg nastepujących zasad:1.
Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP
odpowiednio na 30.09.2019:1 EUR = 4,3736 PLN oraz 31.12.2018: 1 EUR
= 4,3000 PLN.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu
poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2019:1 EUR =
4,3086 PLN oraz 01.01-30.09.2018: 1 EUR = 4,2535 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie GK Ergis za III kwartał 2019.pdfSprawozdanie GK Ergis za III kwartał 2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za III kwartał 2019 roku
Sprawozdanie Ergis za III kwartał 2019.pdfSprawozdanie Ergis za III kwartał 2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za III kwartał 2019 roku
Informacja dodatkowa do raportu za III kw_2019.pdfInformacja dodatkowa do raportu za III kw_2019.pdf Infromacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-11-07 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.