REKLAMA

ERBUD S.A.: Zmiany w Statucie Spółki Erbud S.A.

2022-01-28 18:00
publikacja
2022-01-28 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-01-28_Statut_ERBUD_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Spółki Erbud S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2021 r. Zgodnie z publicznie dostępnym rejestrem zmiana została zarejestrowana w dniu 04.01.2022 w sposób opisany poniżej:

a) §3 ust. 1 w brzmieniu
„§3 ust. 1
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
2) Przygotowanie terenu pod budowę,
3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
19) Tynkowanie,
20) Zakładanie stolarki budowlanej,
21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
22) Malowanie i szklenie,
23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,
28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
31) Naprawa i konserwacja maszyn,
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 4 materiałów budowlanych,
33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
35) Transport drogowy towarów,
36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
47) Działalność w zakresie architektury,
48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50) Technika,
51) Zasadnicze szkoły zawodowe,
52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,
53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
57) Produkcja statków i konstrukcji pływających,
58) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§3 ust. 1
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
2) Przygotowanie terenu pod budowę,
3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
12) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
14) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
15) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
16) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
18) Tynkowanie,
19) Zakładanie stolarki budowlanej,
20) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
21) Malowanie i szklenie,
22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
25) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
26) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,
27) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
29) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
30) Naprawa i konserwacja maszyn,
31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 4 materiałów budowlanych,
32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
34) Transport drogowy towarów,
35) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
39) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
46) Działalność w zakresie architektury,
47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
49) Technika,
50) Zasadnicze szkoły zawodowe,
51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,
52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
54) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
55) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
56) Produkcja statków i konstrukcji pływających,
57) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

b) § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej,
3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,
4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,
7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,
10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,
11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 8 rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki,
12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),
16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro,
17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji,”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§ 11 ust. 3
„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej,
3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,
4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej),
7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,
10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro,
11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę 10 Nadzorczą,
13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),
15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro,
16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji”.
Podstawa prawna:
§5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2022-01-28 Statut ERBUD SA.pdf2022-01-28 Statut ERBUD SA.pdf Statut Erbud S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki