REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2023-09-08 07:12
publikacja
2023-09-08 07:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Oswiadczenie_Zarzadu_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_EI_PSSF_2023_MSR_Raport_z_przegladu_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_EI_PSF_2023_MSR_Raport_z_przegladu_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57772 42433 12524 9140
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3673 -4885 796 -1052
III. Zysk (strata) brutto 2000 -6019 434 -1296
IV. Zysk (strata) netto 1547 -6253 335 -1347
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4635 -8504 -1005 -1831
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 -216 6 -47
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1679 5423 364 1168
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2929 -3297 -635 -710
IX. Aktywa razem (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 134696 125081 30267 26670
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 90172 82096 20262 17505
XI. Zobowiązania długoterminowe (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 29625 29929 6657 6382
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 60547 52167 13605 11123
XIII. Kapitał własny (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 44524 42985 10005 9165
XIV. Kapitał zakładowy (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 1800 1800 404 384
XV. Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,09 -0,35 0,02 -0,07
XVII. Rozwodniona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,09 -0,35 0,02 -0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,47 2,39 0,56 0,51
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,47 2,39 0,56 0,51
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14940 8956 3239 1929
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1140 -2233 247 -481
XXIV. Zysk (strata) brutto 1852 -8510 401 -1833
XXV. Zysk (strata) netto 1852 -8510 401 -1833
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 -7678 19 -1654
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2593 614 562 133
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5173 4797 -1121 1033
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2490 -2267 -540 -488
XXX. Aktywa razem (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 41073 46078 9229 9825
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 10684 17500 2401 3731
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 2021 4199 454 895
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 8663 13301 1947 2836
XXXIV. Kapitał własny (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 30389 28578 6828 6094
XXXV. Kapitał zakładowy (na 30.06.2023 r. oraz 31.12.2022 r.) 1800 1800 404 384
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,10 -0,47 0,02 -0,10
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,10 -0,47 0,02 -0,10
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,69 1,59 0,38 0,34
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,69 1,59 0,38 0,34
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2023r
2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za I półrocze 2023r
3_Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf3_Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I pórocze 2023r
4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A za I pórocze 2023r
5_Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A..pdf5_Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A..pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A
6_Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A..pdf6_Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A..pdf Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A
7_EI_PSSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf7_EI_PSSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2023r
8_EI_PSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf8_EI_PSF 2023_MSR_Raport z przeglądu_ost.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Energoinstal S.A za I półrocze 2023r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Michał Więcek Prezes Zarządu
2023-09-08 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki