REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-06-10 22:31
publikacja
2022-06-10 22:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
eni_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eni_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdania_finansowego_za_2021_rok..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Oswiadczenie_i_ocena_Rady_Nadzorczej_EI_SA_dotyczaca_sprawozdania_skonsolidowanego_oraz_z_dzialalnosci_za_2021_rok..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EI_SA_dotyczace_funkcjonowania_komitetu_audytu..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_i_sporzadzania_sprawozdania_finansowego_za_2021_rok..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EI_SA_w_zakresie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTML  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTML.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 696,00 94 068,00 23 527,00 21 025,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 400,00 1 945,00 -2 709,00 435,00
III. Zysk (strata) brutto -13 838,00 928,00 -3 023,00 207,00
IV. Zysk (strata) netto -13 926,00 -684,00 -3 042,00 -153,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 246,00 6 944,00 -2 894,00 1 552,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -762,00 -65,00 -166,00 -15,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 083,00 -821,00 1 984,00 -183,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 925,00 6 058,00 -1 076,00 1 354,00
IX. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 149 244,00 95 268,00 32 449,00 20 644,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 79 163,00 47 208,00 17 212,00 10 230,00
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 21 672,00 18 131,00 4 712,00 3 929,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 57 491,00 29 077,00 12 500,00 6 301,00
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 70 081,00 48 060,00 15 237,00 10 414,00
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800,00 1 800,00 391,00 390,00
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,77 -0,04 -0,17 -0,01
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,89 2,67 0,85 0,58
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Powyższe dane prezentowane są w tysiącach złotych i w tyś euro.
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021 i odpowiednio za rok 2020 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2021 wyniósł: 1EUR = 4,5775 PLN
za rok 2020 wyniósł: 1 EUR = 4,4742 PLN
Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł: 1 EUR = 4,5994 PLN,
na 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 1 EUR = 4,6148 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
eni_2021-12-31_pl.zipeni_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021
eni_2021-12-31_pl.zip.xadeseni_2021-12-31_pl.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021
Sprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_GKEI_2021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021 - podpisy
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok..pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
6_Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej EI SA dotycząca sprawozdania skonsolidowanego oraz z działalności za 2021 rok..pdf6_Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej EI SA dotycząca sprawozdania skonsolidowanego oraz z działalności za 2021 rok..pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej EI SA dotycząca sprawozdania skonsolidowanego oraz z działalności za 2021 rok
7_Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu..pdf7_Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu..pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA dotyczące funkcjonowania komitetu audytu
8_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 rok..pdf8_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 rok..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 rok
9_List Prezesa Zarządu.pdf9_List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
10_Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf10_Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej EI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej
EI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTMLEI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTML Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF
EI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTML.xadesEI_BSSF2021_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.XHTML.xades Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki