7,5400 zł
0,27% 0,0200 zł
ENEA SA (ENA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_ENEA_za_III_kwartal_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Extended_consolidated_quarterly_report_of_the_ENEA_Group_fot_the_third_quarter_of_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_do_rozszerzonego_skonsolidowanego_raportu_ENEA_S.A._za_trzeci_kwartal_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Other_information_to_the_extended_consolidated_report_of_ENEA_S.A._for_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży netto 11 662 212 9 384 198 2 706 729 2 206 230
II. Rekompensaty 506 577 - 117 573 -
III. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 12 168 789 9 384 198 2 824 302 2 206 230
IV. Zysk z działalności operacyjnej 1 428 643 920 248 331 579 216 351
V. Zysk przed opodatkowaniem 1 277 110 763 780 296 410 179 565
VI. Zysk netto okresu sprawozdawczego 989 911 620 289 229 752 145 830
VII. EBITDA 2 555 616 1 973 339 593 143 463 933
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 967 896 2 834 248 688 831 666 333
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 788 331) (1 754 164) (415 061) (412 405)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 553 487 (454 223) 128 461 (106 788)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 733 052 625 861 402 231 147 140
XII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,02 1,32 0,47 0,31
XIV. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 2,02 1,32 0,47 0,31
XV. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa razem 32 249 814 29 965 625 7 373 746 6 968 750
XVII. Zobowiązania razem 16 259 212 14 916 463 3 717 581 3 468 945
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 032 733 10 109 857 2 293 930 2 351 130
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 226 479 4 806 606 1 423 651 1 117 815
XX. Kapitał własny 15 990 602 15 049 162 3 656 165 3 499 805
XXI. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 134 447 136 748
XXII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 36,22 34,09 8,28 7,93
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 36,22 34,09 8,28 7,93
Jednostkowe dane finansowe
XXIV. Przychody ze sprzedaży netto 3 703 384 3 422 516 859 533 804 635
XXV. Rekompensaty 506 577 - 117 573 -
XXVI. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 4 209 961 3 422 516 977 106 804 635
XXVII. Strata z działalności operacyjnej (36 050) (19 473) (8 367) (4 578)
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 726 673 680 998 168 656 160 103
XXIX. Zysk netto okresu sprawozdawczego 699 770 712 318 162 412 167 466
XXX. EBITDA (32 091) (17 785) (7 448) (4 181)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (300 134) (239 992) (69 659) (56 422)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 370 520 292 585 85 995 68 787
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 593 506 (299 070) 137 749 (70 312)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 663 892 (246 477) 154 085 (57 947)
XXXV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XXXVI. Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 1,59 1,61 0,37 0,38
XXXVII. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 1,59 1,61 0,37 0,38
XXXVIII. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIX. Aktywa razem 25 614 138 22 943 794 5 856 534 5 335 766
XL. Zobowiązania razem 11 625 106 9 647 948 2 658 018 2 243 709
XLI. Zobowiązania długoterminowe 7 631 876 7 976 020 1 744 987 1 854 888
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 993 230 1 671 928 913 030 388 820
XLIII. Kapitał własny 13 989 032 13 295 846 3 198 517 3 092 057
XLIV. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 134 447 136 748
XLV. Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 31,69 30,12 7,25 7,00
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) 31,69 30,12 7,25 7,00


Powyższe dane finansowe za III kwartał 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2019 r. – 4,3736 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR),


-poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia do 30 września 2019 r. – 4,3086 PLN/EUR (dla okresu od 1
stycznia do 30 września 2018 r. – 4,2535 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2019 r..pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2019 r..pdf
Extended consolidated quarterly report of the ENEA Group fot the third quarter of 2019.pdfExtended consolidated quarterly report of the ENEA Group fot the third quarter of 2019.pdf
Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu ENEA S.A. za trzeci kwartał 2019 r..pdfPozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu ENEA S.A. za trzeci kwartał 2019 r..pdf
Other information to the extended consolidated report of ENEA S.A. for Q3 2019.pdfOther information to the extended consolidated report of ENEA S.A. for Q3 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-11-21 Piotr Adamczak Członek Zarządu Piotr Adamczak
2019-11-21 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
2019-11-21 Zbigniew Piętka Członek Zarządu Zbigniew Piętka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.