8,7150 zł
2,17% 0,1850 zł
ENEA SA (ENA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_ENEA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ENEA_w_pierwszym_polroczu_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_GK_ENEA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_ENEA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEA_Group_Condensed_consolidated_interim_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEA_S.A._Condensed_separate_interim_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_Management_Board_on_the_operations_of_ENEA_Group_in_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_registered_auditors_report_on_the_review_of_the_interim_condensed_consolidated_finanacial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Independent_registered_auditors_report_on_the_review_of_the_interim_condensed_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Management_Board.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży netto 7 589 175 6 039 555 1 769 864 1 424 591
II. Rekompensaty 430 401 - 100 373 -
III. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 8 019 576 6 039 555 1 870 237 1 424 591
IV. Zysk z działalności operacyjnej 925 893 632 883 215 927 149 282
V. Zysk przed opodatkowaniem 742 772 558 256 173 221 131 680
VI. Zysk netto okresu sprawozdawczego 579 445 462 030 135 132 108 982
VII. EBITDA 1 665 817 1 304 064 388 483 307 599
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 981 762 1 893 828 462 165 446 710
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 242 709) (1 261 161) (289 811) (297 479)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 716 619 (280 276) 167 122 (66 111)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 455 672 352 391 339 476 83 120
XII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,15 0,98 0,27 0,23
XIV. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,15 0,98 0,27 0,23
XV. Aktywa razem 32 061 109 29 965 625 7 540 242 6 968 750
XVI. Zobowiązania razem 16 449 669 14 916 463 3 868 690 3 468 945
XVII. Zobowiązania długoterminowe 10 223 885 10 109 857 2 404 488 2 351 130
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 225 784 4 806 606 1 464 201 1 117 815
XIX. Kapitał własny 15 611 440 15 049 162 3 671 552 3 499 805
XX. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 138 292 136 748
XXI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 35,36 34,09 8,32 7,93
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 35,36 34,09 8,32 7,93
Jednostkowe dane finansowe
XXIII. Przychody ze sprzedaży netto 2 381 807 2 249 738 555 459 530 661
XXIV. Rekompensaty 430 401 - 100 373 -
XXV. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 2 812 208 2 249 738 655 832 530 661
XXVI. (Strata)/zysk z działalności operacyjnej (30 868) 13 577 (7 199) 3 203
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 384 256 713 091 89 612 168 202
XXVIII. Zysk netto okresu sprawozdawczego 382 881 747 555 89 291 176 331
XXIX. EBITDA (28 215) 14 685 (6 580) 3 464
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (336 610) (58 269) (78 500) (13 744)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 271 (51 415) 2 395 (12 128)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 735 186 (198 376) 171 452 (46 792)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 408 847 (308 060) 95 347 (72 664)
XXXIV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 0,87 1,69 0,20 0,40
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) 0,87 1,69 0,20 0,40
XXXVII. Aktywa razem 25 338 813 22 943 794 5 959 269 5 335 766
XXXVIII. Zobowiązania razem 11 665 105 9 647 948 2 743 440 2 243 709
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 7 719 371 7 976 020 1 815 468 1 854 888
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 945 734 1 671 928 927 971 388 820
XLI. Kapitał własny 13 673 708 13 295 846 3 215 830 3 092 057
XLII. Kapitał zakładowy 588 018 588 018 138 292 136 748
XLIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR) 30,98 30,12 7,28 7,00
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR) 30,98 30,12 7,28 7,00


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 r. – 4,2520 PLN/EUR (na dzień 31
grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR),- poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 czerwca 2019 r. – 4,2880 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30
czerwca 2018 r. – 4,2395 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie finansowe.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie finansowe ENEA S.A..pdfJednostkowe Sprawozdanie finansowe ENEA S.A..pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w pierwszym półroczu 2019 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w pierwszym półroczu 2019 r.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK ENEA.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK ENEA.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego ENEA S.A..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego ENEA S.A..pdf
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf
ENEA Group Condensed consolidated interim financial statements.pdfENEA Group Condensed consolidated interim financial statements.pdf
ENEA S.A. Condensed separate interim financial statements.pdfENEA S.A. Condensed separate interim financial statements.pdf
Report of the Management Board on the operations of ENEA Group in H1 2019.pdfReport of the Management Board on the operations of ENEA Group in H1 2019.pdf
Independent registered auditors report on the review of the interim condensed consolidated finanacial statements.pdfIndependent registered auditors report on the review of the interim condensed consolidated finanacial statements.pdf
Independent registered auditors report on the review of the interim condensed financial statements.pdfIndependent registered auditors report on the review of the interim condensed financial statements.pdf
Statement of the Management Board.pdfStatement of the Management Board.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Mirosław Kowalik Prezes Zarządu Mirosław Kowalik
2019-09-30 Piotr Adamczak Członek Zarządu Piotr Adamczak
2019-09-30 Jarosław Ołowski Członek Zarządu Jarosław Ołowski
2019-09-30 Zbigniew Piętka Członek Zarządu Zbigniew Piętka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.