REKLAMA

EMC: wyniki finansowe

2021-05-27 06:24
publikacja
2021-05-27 06:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_EMC_Sprawozdanie_finansowe_I_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
E-sprawozdanie_EMC_IM_SA_I_kw_2021.xml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 909 105 728 28 413 24 049
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 771 39 169 9
III. Zysk (strata) brutto (267) (3 831) (58) (871)
IV. Zysk (strata) netto (892) (5 087) (195) (1 157)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 023 (563) 1 317 (128)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 418) (145) (1 404) (33)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 751) 964 (602) 219
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (3 146) 256 (688) 58
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 22 188 646 22 188 646 22 188 646 22 188 646
X. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/ EUR (0,0402) (0,2293) (0,0088) (0,0521)
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 6 422 5 183 1 405 1 179
WYBRANE DANE FINANSOWE
NA DZIEŃ: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
W TYS.PLN W TYS.PLN W TYS.EUR W TYS.EUR
XII. Aktywa razem 377 632 382 435 81 032 82 871
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192 200 196 111 41 242 42 496
XIV. Zobowiązania długoterminowe 82 423 84 016 17 686 18 206
XV. Zobowiązania krótkoterminowe oraz zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP 109 777 112 095 23 556 24 290
XVI. Kapitał własny 185 432 186 324 39 790 40 375
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 88 755 19 045 19 233
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,3571 8,3973 1,7932 1,8196


ŚREDNIE
KURSY
WYMIANY ZŁOTEGO
W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBPkurs
średni
w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021 1 EUR = 4,5721 PLNkurs
średni
w
okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 1 EUR = 4,4742 PLNkurs
średni
w
okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 1 EUR = 4,3963 PLNkurs
na
koniec okresu 31.03.2021 1 EUR = 4,6603 PLN kurs
na
koniec okresu 31.12.2020
1 EUR = 4,6148 PLN kurs
na
koniec okresu 31.03.2020 1 EUR
= 4,5523 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw. 2021.pdfGrupa EMC Sprawozdanie finansowe I kw. 2021.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny
ORAZ KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA za 1 kw. 2021
E-sprawozdanie EMC IM SA I kw 2021.xml.xadesE-sprawozdanie EMC IM SA I kw 2021.xml.xades e-sprawozdanie opatrzone podpisami kwalifikowanymi członków zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2021-05-26 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki