REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 06:09
publikacja
2022-04-29 06:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_elt_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_elt_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_elt_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_elt_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oRN_dKA_elt_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RNoS_elt_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277 173,00 276 833,00 60 551,00 61 873,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 256,00 23 213,00 2 022,00 5 188,00
III. Zysk (strata) brutto 7 610,00 21 551,00 1 662,00 4 817,00
IV. Zysk (strata) netto 6 593,00 16 593,00 1 440,00 3 709,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 818,00 34 435,00 397,00 7 696,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -200,00 6 602,00 -44,00 1 476,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 195,00 -22 632,00 -1 353,00 -5 058,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 577,00 18 405,00 -1 000,00 4 114,00
IX. Aktywa, razem 180 820,00 182 535,00 39 314,00 39 554,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102 875,00 111 282,00 22 367,00 24 114,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 646,00 13 129,00 2 097,00 2 845,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 93 229,00 98 153,00 20 270,00 21 269,00
XIII. Kapitał własny 77 945,00 71 253,00 16 947,00 15 440,00
XIV. Kapitał zakładowy 9 983,00 9 983,00 2 171,00 2 163,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009,00 9 983 009,00 9 983 009,00 9 983 009,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 1,66 0,14 0,37
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 1,66 0,14 0,37
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,81 7,14 1,70 1,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,81 7,14 1,70 1,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:
kurs średnioroczny 2021 roku: 4,5775 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2021r.: 4,4742 zł
kurs średnioroczny 2020 roku: 4,5994 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2020r.: 4,6148 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_do_akcjonariuszy.xhtmlList_do_akcjonariuszy.xhtml Pismo Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.
List_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdESList_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdES Pismo Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. - podpis
esef_elt_2021-12-31_pl.zipesef_elt_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021
esef_elt_2021-12-31_pl.zip.XAdESesef_elt_2021-12-31_pl.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021 - podpis
SzD_elt_2021-12-31_pl.xhtmlSzD_elt_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021
SzD_elt_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSzD_elt_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021 - podpis
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia spr. fin.
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_dot_rzetelnosci-sprawozdanie_skonsolidowane.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia spr. fin.- podpis
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtmlInformacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin.
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtml.XAdESInformacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez.xhtml.XAdES Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin.- podpis
oRN_dKA_elt_2021-12-31_pl.xhtmloRN_dKA_elt_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Elektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlElektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Elektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESElektrotim_2021_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpis
RNoS_elt_2021-12-31_pl.xhtmlRNoS_elt_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej za rok 2021
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki