REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 06:25
publikacja
2021-04-29 06:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
28_04_2021_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELEKTROTIM_raport_jednostkowy_za_2020_rok-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ELEKTROTIM_SA_za_rok_2020-sig-sig_(002)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podst_osw_RN_ET_wybor_firmy_audytorskiej_(par_70_71_ust_1_pkt_7_Rozp_Inf_biez).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ELEKTROTIM_SA_dot_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 650 174 065 44 623 40 463
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 098 -16 028 4 045 -3 726
III. Zysk (strata) brutto 17 119 -17 813 3 826 -4 141
IV. Zysk (strata) netto 13 520 -14 298 3 022 -3 324
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 489 4 880 6 144 1 134
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 336 -2 583 1 416 -600
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 958 -641 -4 237 -149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 867 1 656 3 323 385
IX. Aktywa, razem 143 982 116 815 31 200 27 431
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 083 68 055 18 437 15 981
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 249 1 895 1 137 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 266 58 028 14 359 13 626
XIII. Kapitał własny 58 899 45 457 12 763 10 674
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 163 2 344
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 1,35 -1,43 0,30 -0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,35 -1,43 0,30 -0,33
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,90 4,55 1,28 1,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,90 4,55 1,28 1,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:kurs średnioroczny 2020
roku: 4,4742 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na
31.12.2020r.: 4,6148 złkurs średnioroczny 2019 roku: 4,3018 zł;
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2019r.: 4,2585 zł


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
28_04_2021 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_sig.pdf28_04_2021 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_sig.pdf Pismo Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.
ELEKTROTIM_raport_jednostkowy_za_2020_rok-sig-sig-sig-sig.pdfELEKTROTIM_raport_jednostkowy_za_2020_rok-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2020-sig-sig (002)-sig.pdfSprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2020-sig-sig (002)-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2020
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań
Informacja Zarządu_na podst ośw_RN ET_wybór firmy audytorskiej (par 70_71_ust 1 pkt 7 Rozp Inf bież).pdfInformacja Zarządu_na podst ośw_RN ET_wybór firmy audytorskiej (par 70_71_ust 1 pkt 7 Rozp Inf bież).pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin.
Oświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA dot komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Elektrotim 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfElektrotim 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
Ocena rocznych sprawozdań finansowych dokonana przez Radę Nadzorczą.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych dokonana przez Radę Nadzorczą.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań ELEKTROTIM S.A. za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-04-29 Dariusz Połetek Członek Zarządu
2021-04-29 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Dariusz Połetek w/z Głównego Księgowego Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki