REKLAMA

MRiPS przypomina, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci

2021-06-23 12:21
publikacja
2021-06-23 12:21
MRiPS przypomina, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci
MRiPS przypomina, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci
fot. Maria Mikhaylichenko / / Shutterstock

Urlop ojcowski, dni wolne od pracy z tytułu narodzin dziecka, możliwość korzystania z części urlopu macierzyńskiego – to tylko część praw przysługujących mężczyznom wychowującym dzieci, o których w Dniu Ojca przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

MRiPS przypomina, że mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie mogą skorzystać z tego urlopu w jednej lub dwóch częściach w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Mają na to czas do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Taki sam okres obowiązuje w przypadku adopcji – wtedy termin liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego adopcję. Należy jednak pamiętać, że ojciec dziecka powinien skorzystać z urlopu ojcowskiego, zanim dziecko ukończy 7 lat albo – gdy wobec takiego dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 10 lat.

Urlop ojcowski jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca. Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu ojcowskiego na pisemny wniosek pracownika. Wniosek powinien być złożony nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Świeżo upieczonym ojcom przysługują również dwa dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia się dziecka. Pracodawca zobowiązany jest zwolnić mężczyznę, któremu urodziło się dziecko od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ojcu przysługują także uprawnienia, które może on dzielić z matką dziecka. Ma on np. prawo do części urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje wyłącznie matce. Pozostałą częścią urlopu może ona dowolnie dzielić się z ojcem wychowującym dziecko. Urlopów udziela się w pełnych tygodniach.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracujący ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (lub 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie).

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom lub – jeśli tak wspólnie postanowią – jednemu z nich. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach.

Pracownik zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego. Wymiar tego urlopu wynosi do 36 miesięcy. Udziela się go na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat – maksymalnie w 5 częściach.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może również złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (etatu) w okresie, w którym mógłby on korzystać z takiego urlopu. Pracownik powinien wystąpić z takim wnioskiem na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Ponadto pracodawca nie może bez zgody ojca zatrudniać go w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz delegować go poza stałe miejsce pracy. Dotyczy to jednak tylko ojców opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 lat. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli oboje rodzice (lub opiekunowie) dziecka są zatrudnieni, z takich uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.

Każdemu z rodziców przysługują dwa dni zwolnienia od pracy w danym roku kalendarzowym w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka do 14 lat. Co ważne, to sami rodzice decydują, czy chcą wykorzystać zwolnienie w dniach (2 dni) lub godzinach (16 godzin). Za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Po nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z 24 lipca 2015 r. weszły w życie rozwiązania, które sprzyjają aktywniejszemu włączeniu się pracującego ojca w opiekę nad dzieckiem. Nowe przepisy poszerzyły krąg pracowników uprawnionych do przejęcia części urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub jego części. Przewidziano także nowe sytuacje, których wystąpienie uprawnia pracowników do korzystania z takich urlopów.

Zgodnie z przepisami ojciec wychowujący dziecko może przejąć część urlopu macierzyńskiego m.in. w razie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę mającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Ponadto – pod pewnymi warunkami – ojciec może przejąć ten urlop również wówczas, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu lub zmarła, a także w sytuacji, gdy porzuciła dziecko lub nie może osobiście sprawować nad nim opieki.

Pracujący ojciec może korzystać z części urlopu macierzyńskiego w razie rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, o ile wykorzysta ona ten zasiłek za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie.

Uprawnienie będzie przysługiwało też ojcu, gdy matka dziecka, niemająca tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z systemu ubezpieczeń społecznych, podejmie zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

MRiPS podkreśla, że mężczyźni wychowujący dzieci są świadomi swoich praw i chętnie z nich korzystają. Resort podaje, że do końca maja tego roku zanotowano 70,7 tys. mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński. Z podstawowego urlopu macierzyńskiego skorzystało do tej pory blisko 4 tys. panów, z urlopu ojcowskiego – 65,7 tys., a z urlopu rodzicielskiego – 1,9 tys. ojców.

Ministerstwo przypomina, że niektórzy ojcowie mogą również korzystać z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli z programu "Mama 4 plus". Świadczenie to przysługuje osobom, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci. Świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia na rzecz wychowania dzieci lub pracowały za krótko i nie nabyły prawa do minimalnej emerytury. W szczególnych przypadkach, tzn. w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę – przysługuje ono również ojcu.

Ponadto ojcowie korzystają także z takich rozwiązań, jak np. Karta Dużej Rodziny, czyli z systemu zniżek ustawowych i handlowych oferowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne. Z początkiem 2019 r. rozszerzone zostało grono osób uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny o wszystkich rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, w jakim wieku są one dzisiaj.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki