REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2023-09-29 17:22
publikacja
2023-09-29 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_2023_06_30_sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_I_pólrocze_2023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_Zarzadu_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_DGA_30.06.2023_JZP_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_DGA_SA_30.06.2023_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 6 300 4 891 1 366 1 053
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej -43 -44 -9 -9
III. Zysk / Strata brutto 1 772 1 104 384 238
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 1 451 909 315 196
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 1 435 866 311 187
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 111 490 -458 106
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 671 658 145 142
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -4 0 -1
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 442 1 144 -313 246
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 1,27 0,77 0,28 0,17
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30-06-2023 r.,
natomiast dane bilansowe za 2022 r. prezentowana są na dzień
31-12-2022 r
XI. Aktywa razem 37 369 33 616 8 397 7 168
XII. Zobowiązania razem 18 955 16 246 4 259 3 464
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 438 1 098 323 234
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 517 15 148 3 936 3 230
XV. Kapitał własny 18 414 17 370 4 138 3 703
XVI. Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 18 312 17 284 4 115 3 685
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 2 032 1 928
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 16,20 15,29 3,64 3,26
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 6 182 4 730 1 340 1 019
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -136 -187 -29 -40
XXII. Zysk/Strata brutto 1 670 925 362 199
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 1 352 742 293 160
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem 1 352 742 293 160
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 861 412 -403 89
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 651 278 141 60
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -4 0 -1
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 212 686 -263 148
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 1,20 0,66 0,26 0,14
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30-06-2023 r., natomiast dane bilansowe za 2022 r. prezentowana są na dzień 31-12-2022 r
XXX. Aktywa razem 36 687 32 762 8 244 6 986
XXXI. Zobowiązania razem 18 864 15 886 4 239 3 387
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 438 1 098 323 234
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 426 14 788 3 916 3 153
XXXIV. Kapitał własny 17 823 16 876 4 005 3 598
XXXV. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 2 032 1 928
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,77 14,93 3,54 3,18
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK DGA_2023_06_30_sig-sig-sig.pdfGK DGA_2023_06_30_sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A za I półrocze
2023r.
Sprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2023-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2023-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A
Oświadczenie Zarzadu_-sig-sig.pdfOświadczenie Zarzadu_-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu
SSF DGA 30.06.2023 JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdfSSF DGA 30.06.2023 JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DGA S.A
JSF DGA SA_30.06.2023 RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdfJSF DGA SA_30.06.2023 RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2023-09-29 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki