REKLAMA
ZAGŁOSUJ

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 07:19
publikacja
2021-11-29 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Dane skonsolidowane 01.01-30.09.2021 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2021 01.01-30.09.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 592 110 636 302 129 891 143 247
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 18 654 21 949 4 092 4 941
IV. EBITDA 26 825 30 044 5 885 6 764
V. Zysk_strata_brutto 19 862 21 806 4 357 4 909
VI. Zysk_strata_netto 16 294 17 774 3 574 4 001
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 199 23 323 2 676 5 251
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 347 -4 232 -295 -953
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 520 -18 066 -2 527 -4 067
X. Przepływy pieniężne netto, razem -668 1 025 -147 231
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 2,72 2,97 0,60 0,67
XII. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r.
XIII. Aktywa razem 271 709 243 637 58 648 52 795
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 152 613 136 948 32 941 29 676
XV. Zobowiązania długoterminowe 29 353 28 714 6 336 6 222
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 123 260 108 234 26 605 23 454
XVII. Kapitał własny 119 096 106 689 25 707 23 119
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 231 1 296
XIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 19,92 17,84 4,30 3,87
XXI. Dane jednostkowe 01.01-30.09.2021 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2021 01.01-30.09.2020
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 326 063 337 710 71 529 76 027
XXIII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 5 256 4 881 1 153 1 099
XXIV. EBITDA 5 370 4 994 1 178 1 124
XXV. Zysk_strata_brutto 14 475 11 564 3 175 2 603
XXVI. Zysk_strata_netto 13 509 10 663 2 963 2 400
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 640 250 579 56
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 771 3 454 1 924 778
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 352 -3 609 -2 490 -812
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 59 95 13 21
XXXI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 2,23 1,78 0,50 0,40
XXXII. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r. 30.09.2021 r. 31.12.2020 r.
XXXIII. Aktywa razem 138 568 121 021 29 910 26 255
XXXIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 45 116 37 190 9 738 8 059
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 3 054 3 332 659 722
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 42 062 33 858 9 079 7 337
XXXVII. Kapitał własny 93 452 83 831 20 171 18 166
XXXVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 291 1 296
XXXIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 15,63 14,02 3,37 3,04


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalanych na
ostatni dzień każdego miesiąca III kwartału 2021 r. –


1 EUR = 4,5585 PLN oraz III kwartału 2020 r. - 1 EUR = 4,4420 PLN;


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
30.09.2021 r. –


1 EUR = 4,6329 PLN i dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr3_2021.pdfGK_Delko_Raport_QSr3_2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-11-29 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki