REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 05:56
publikacja
2021-05-28 05:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Dane skonsolidowane 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 191 210 215 167 41 821 48 943
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 5 244 8 331 1 147 1 895
IV. EBITDA 7 928 10 995 1 734 2 501
V. Zysk_strata_brutto 5 627 8 264 1 231 1 880
VI. Zysk_strata_netto 4 422 6 481 967 1 474
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 654 1 077 362 245
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -837 -1 444 -183 -328
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -155 882 -34 201
X. Przepływy pieniężne netto, razem 662 515 145 117
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,74 1,08 0,16 0,25
XII. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r.
XIII. Aktywa razem 263 083 243 637 56 452 52 795
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 151 971 136 948 32 610 29 676
XV. Zobowiązania długoterminowe 26 540 28 714 5 695 6 222
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 125 431 108 234 26 915 23 454
XVII. Kapitał własny 111 112 106 689 23 842 23 119
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 283 1 296
XIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 18,58 17,84 3,99 3,87
XXI. Dane jednostkowe 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 107 680 112 718 23 552 25 639
XXIII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 1 960 2 205 429 502
XXIV. EBITDA 1 998 2 242 437 510
XXV. Zysk_strata_brutto 1 930 2 072 422 471
XXVI. Zysk_strata_netto 1 426 1 673 312 381
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 818 516 179 117
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 -483 -11 -110
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -461 56 -101 13
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 307 89 67 20
XXXI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,24 0,28 0,05 0,06
XXXII. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r.
XXXIII. Aktywa razem 133 778 121 021 28 706 26 225
XXXIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 48 521 37 190 10 412 8 059
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 3 088 3 332 663 722
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 45 433 33 858 9 749 7 337
XXXVII. Kapitał własny 85 257 83 831 18 294 18 166
XXXVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 283 1 296
XXXIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 14,26 14,02 3,06 3,04


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:


poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2021 r. - 1EUR
= 4,5721 PLN oraz I kwartału 2020 r. - 1 EUR = 4,3963 PLN;


poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
31.03.2021 r.- 1 EUR = 4,6603 PLN i dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR =
4,6148 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr1_2021.pdfGK_Delko_Raport_QSr1_2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-05-28 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki