REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2020-09-28 21:02
publikacja
2020-09-28 21:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Polroczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży netto 9 604 9 968 2 162 2 325
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 10 783 36 241 2 428 8 452
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem -1 513 35 563 -341 8 294
IV. Zysk /strata netto -11 936 38 234 -2 688 8 916
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 781 -10 102 -6 931 -2 356
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 203 13 398 10 628 3 125
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -76 835 -45 689 -17 300 -10 655
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -60 413 -42 393 -13 603 -9 886
IX. Zysk /strata netto na akcję -0,53 -0,34 -0,12 -0,08
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,53 -0,34 -0,12 -0,08
XI. 06.2020 12.2019 06.2020 12.2019
XII. Aktywa razem 421 557 526 585 94 393 123 655
XIII. Zobowiązania razem 164 541 182 727 36 843 42 909
XIV. Zobowiązania długoterminowe 24 614 82 909 5 511 19 469
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 139 927 99 818 31 332 23 440
XVI. Kapitał własny 257 016 343 858 57 549 80 746
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 2 637 590 619


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca
2020 r. - 4,4413 PLN/EUR (od 1 stycznia 2019 do 28 czerwca 2019 r. -
4,2880 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 czerwca
2020 r., który wynosił 4,4660 PLN/EUR i na 31 grudnia 2019 r., który
wynosił 4,2585 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Półroczny 2020.pdfRaport Półroczny 2020.pdf Raport Półroczny 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2020-09-28 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2020-09-28 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
2020-09-28 John Purcell Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki