REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2023-08-31 17:09
publikacja
2023-08-31 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Psr1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_COMP_30.06.2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_COMP_SA_30.06.2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży 447 216 291 386 96 947 62 762
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 357 3 350 7 231 722
III. Zysk (strata) brutto 20 717 (5 702) 4 491 (1 228)
IV. Zysk (strata) netto 13 564 (10 780) 2 940 (2 322)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 425 (6 996) 3 344 (1 507)
VI. Całkowity dochód 13 749 (9 186) 2 980 (1 979)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 526 (38 457) 11 387 (8 283)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 012) (21 207) (3 471) (4 568)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 923) 38 848 (11 906) 8 368
X. Przepływy pieniężne netto, razem (18 409) (20 816) (3 991) (4 484)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 744 862 4 781 909 4 744 862 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 744 862 4 781 909 4 744 862 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,25 (1,46) 0,70 (0,31)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,25 (1,46) 0,70 (0,31)
XV. Aktywa razem 988 452 1 042 748 222 109 222 339
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 454 857 502 899 102 208 107 230
XVII. Zobowiązania długoterminowe 103 299 112 766 23 212 24 044
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 351 558 390 133 78 996 83 186
XIX. Kapitał własny 533 595 539 849 119 901 115 109
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 508 881 513 946 114 348 109 586
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 026 3 152 2 991
XXII. Liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,11 96,22 21,37 20,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,11 96,22 21,37 20,52


W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2023 do
30-06-2023 i dane porównywalne za okres 01-01-2022 do 30-06-2022.W
pozycjach XV – XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień 30-06-2023
i 31-12-2022.Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str.
3-4 załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego GK Comp za I półrocze 2023 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Comp_Psr1_2023.pdfComp_Psr1_2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I
półrocze 2023 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2023-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2023 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF COMP SA 30.06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF COMP SA 30.06.2023-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Comp S.A. za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2023-08-31 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2023-08-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2023-08-31 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki