66,4000 zł
0,61% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Comp_Raport_SSSSF_Comp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comp_Raport_SSSF_Comp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 269 609 278 257 62 875 65 635
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 191 26 860 4 475 6 336
III. Zysk (strata) brutto 11 865 21 429 2 767 5 055
IV. Zysk (strata) netto 2 413 54 725 563 12 909
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 571 54 056 600 12 751
VI. Całkowity dochód 2 568 55 725 599 13 144
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 727) (24 243) (5 533) (5 718)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 670) 17 555 (2 955) 4 141
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 929 (7 860) 3 015 (1 854)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (23 468) (14 548) (5 473) (3 432)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,54 11,30 0,13 2,67
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 11,30 0,13 2,67
XV. Aktywa razem 906 779 934 943 213 259 217 429
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 396 052 431 645 93 146 100 383
XVII. Zobowiązania długoterminowe 90 232 104 001 21 221 24 186
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 305 820 327 644 71 924 76 196
XIX. Kapitał własny 510 727 503 298 120 115 117 045
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 480 383 477 682 112 978 111 089
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 480 3 441
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,30 85,04 20,30 19,78
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,30 85,04 20,30 19,78


W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2019 do
30-06-2019 i dane porównywalne za okres 01-01-2018 do 30-06-2018.


W pozycjach XV - XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień
30-06-2019 i 31-12-2018.


Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za I półrocze 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_Comp_PSr_2019.pdfGK_Comp_PSr_2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I półrocze 2019 r.
GK Comp_Raport SSSSF Comp.pdfGK Comp_Raport SSSSF Comp.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2019 r.
Comp_Raport SSSF Comp.pdfComp_Raport SSSF Comp.pdf Raport z przeglądu śródroczenego skróconego sprawozdania finansowego Comp S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-08-30 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-08-30 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-08-30 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.