REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-03-01 17:35
publikacja
2021-03-01 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_4_2020_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_4_2020_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 536 438 1 437 423 343 399 334 145
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 186 818 143 383 41 755 33 331
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 160 320 142 369 35 832 33 095
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 118 744 104 846 26 540 24 373
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 299 168 964 65 553 39 278
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 708 -34 373 -21 615 -7 990
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 099 -58 385 -16 785 -13 572
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 121 492 76 206 27 154 17 715
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 14,60 12,89 3,26 3,00
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 14,60 12,89 3,26 3,00
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 997 911 951 698 223 037 221 233
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 736 33 519 17 821 7 792
XIV. Zysk (strata) brutto 113 689 67 397 25 410 15 667
XV. Zysk (strata) netto 99 320 57 627 22 198 13 396
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 972 60 958 22 568 14 170
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 119 -7 665 -4 944 -1 782
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 115 -53 199 -11 871 -12 367
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 25 738 94 5 753 22
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,21 7,09 2,73 1,65
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 12,21 7,09 2,73 1,65
XXIII. KAPITAŁY 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 078 685 952 123 233 745 223 582
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 968 749 881 540 209 922 207 007


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-31.12.2020 r.: 4,4742


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-31.12.2019 r.: 4,3018


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2020 r.: 4,6148


31.12.2019 r.: 4,2585


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 4 2020 jednostkowy.pdfQSr 4 2020 jednostkowy.pdf QSr 4 2020 jednostkowy
QSr 4 2020 skonsolidowany.pdfQSr 4 2020 skonsolidowany.pdf QSr 4 2020 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-03-01 Maria Smolińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki