REKLAMA

CD PROJEKT SA: Otrzymanie wezwania do zapłaty złożonego w imieniu Pana Andrzeja Sapkowskiego

2018-10-02 00:28
publikacja
2018-10-02 00:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_15-2018_-_wezwanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15-2018_-_demand.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-02
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Otrzymanie wezwania do zapłaty złożonego w imieniu Pana Andrzeja Sapkowskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o otrzymanym w dniu 1 października 2018 roku wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez pełnomocników reprezentujących Pana Andrzeja Sapkowskiego.

Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a Spółką. Treść przedmiotowego wezwania Spółka załącza do niniejszego raportu.

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.

Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy.

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, Spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności.
Załączniki
Plik Opis
RB 15-2018 - wezwanie.pdfRB 15-2018 - wezwanie.pdf Wezwanie do zapłaty
RB 15-2018 - demand.pdfRB 15-2018 - demand.pdf Demand for payment

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 15/2018


Subject: Receipt of a demand for payment submitted on behalf of Mr.
Andrzej Sapkowski


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR) – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw, Jagiellońska 74, hereby announces that on 1 October 2018 the
Company received an official demand for payment filed by
plenipotentiaries of Mr. Andrzej Sapkowski.


The notice indicates that Mr. Andrzej Sapkowski expects payment of
additional royalties beyond what had been contractually agreed upon
between himself and the Company. The contents of the notice are attached
to this report.


In the Company’s opinion the demands expressed in the notice are
groundless with regard to their merit as well as the stipulated amount.
The Company had legitimately and legally acquired copyright to Mr.
Andrzej Sapkowski’s work, i.a. insofar as is required for its use in
games developed by the Company. All liabilities payable by the Company
in association therewith have been properly discharged.


It is the Company’s will to maintain good relations with authors of
works which have inspired CD PROJEKT RED’s own creations. Consequently,
the Board will go to great lengths to ensure amicable resolution of this
dispute; however, any such resolution must be respectful of previously
expressed intents of both parties, as well as existing contracts.


In the Company’s opinion receipt of the abovementioned demands meets the
significance criterion due to the identity of the person submitting the
demands.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-02 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2018-10-02 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki