REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

BYTOM: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

2018-10-23 18:46
publikacja
2018-10-23 18:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że w dniu iż w dniu 19 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, które zostały wydane na skutek złożonych oświadczeń przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2014 roku, dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2018.
Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii O kapitał zakładowy Spółki wynosi
73.973.440 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) złotych i dzieli się na 73.973.440 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 2.013.720 (słownie: dwa miliony trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 2.807.120 (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) 4.940.280 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
g) 9.880.560 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
h) 358.320 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
i) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
j) 330.492 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
k) 669.508 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
l) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L;
ł) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M;
m) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N;
n) 2.723.440 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 73.973.440 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) głosów.
Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-23 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki