REKLAMA

BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2023-02-22 15:46
publikacja
2023-02-22 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 lutego 2023 r. zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki.

Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki polega na nadaniu mu nowego następującego brzmienia:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.799.842,70 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 70/100) i dzieli się na:
- 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 60.549 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 505.734 (pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii "H" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcje zwykłe na okaziciela serii "I" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 13.202.483 (trzynaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 443.090 (czterysta czterdzieści trzy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.148.379 (dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3.035.901 (trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii "O" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Zmiana §7 ust. 1 Statutu Spółki dotyczy ujawnienia akcji serii M wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzonego na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M. O przyznaniu akcji serii M i podwyższeniu kapitału zakładowego, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2022 z dnia 23 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
2023-02-22 Artur Drobniak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki