REKLAMA

BRAND24 S.A.: wyniki finansowe

2022-11-17 19:05
publikacja
2022-11-17 19:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Brand24_Raport_Q3_2022_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Brand24_Sprawozdanie_Finansowe_Q3_2022_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Brand24_Sprawozdanie_Finansowe_Q3_2022_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 16 114 11 365 3 535 2 499
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 889 6 283 2 169 1 382
III. EBITDA 4 240 2 405 930 529
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 412 764 529 168
V. Zysk (strata) netto 1 298 365 285 80
VI. Aktywa razem 12 896 11 393 2 648 2 477
VII. Aktywa obrotowe 3 983 2 958 818 643
VIII. Kapitał własny 5 679 4 485 1 166 975
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 217 6 908 1 482 1 502
X. Zobowiązania długoterminowe 2 326 2 484 478 540


Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone
na euro wg następujących zasad:- poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone
zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym
okresie sprawozdawczym tzn.dla okresu od 1 stycznia do 30 września
2022 roku 1 EUR = 4,5585 PLN orazdla okresu od 1 stycznia do 30
września 2021 roku 1 EUR = 4,5472 PLN


- poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj.30
września 2022 roku 1 EUR = 4,8698 PLN ina dzień 31 grudnia 2021
roku 1 EUR= 4,5994 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Brand24 Raport Q3 2022 Skonsolidowany.pdfBrand24 Raport Q3 2022 Skonsolidowany.pdf Brand24 Raport Q3 2022 Skonsolidowany
Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Skonsolidowane.pdfBrand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Skonsolidowane.pdf Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Skonsolidowane
Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Jednostkowe.pdfBrand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Jednostkowe.pdf Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q3 2022 Jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2022-11-17 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2022-11-17 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki