REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Nabycie 300.000 akcji BPC w celu umorzenia oraz rozliczenie ceny nabycia walutą cyfrową 1.000.000 MCAN, w wyniku realizacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 roku. Purchase of 300,000 BPC shares for redemption and settlement of the purchase price in digital currency 1,000,000 MCAN, as a result of the implementation of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Company on June 30, 2021

2021-07-08 20:22
publikacja
2021-07-08 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Nabycie 300.000 akcji BPC w celu umorzenia oraz rozliczenie ceny nabycia walutą cyfrową 1.000.000 MCAN, w wyniku realizacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 roku.

Purchase of 300,000 BPC shares for redemption and settlement of the purchase price in digital currency 1,000,000 MCAN, as a result of the implementation of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Company on June 30, 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 07.07.2021 roku, dokonano zapłaty ceny nabycia 300.000 akcji własnych BPC, poprzez zrealizowanie przelewu 1.000.000 MCAN coin na rzecz Zbywcy. Tym samym Zarząd Spółki wykonał postanowienia Warunkowej Umowy Nabycia Akcji w celu umorzenia oraz Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021r.
Kolejnym etapem transakcji jest umorzenie akcji i eliminacja ich z obrotu rynkowego. Po dokonaniu umorzenia akcji ogłoszony zostanie kolejny komunikat oraz powiadomione zostaną instytucje nadzorujące obrót giełdowy.
Docelowo liczba akcji (przed splitem) wynosić będzie odpowiednio: 2.453.380 sztuk akcji w miejsce 2.753.380 sztuk akcji BPC stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na WZA. Zwiększy się przez to parytet rynkowy akcji należących do inwestorów mniejszościowych Black Pearl S.A.

Management Board of Black Pearl S.A. ("Company", "Issuer") with its registered office in Warsaw informs that on 07/07/2021 the purchase price of 300,000 own shares of BPC was paid by transferring 1,000,000 MCAN coin to the Seller. Thus, the Management Board of the Company implemented the provisions of the Conditional Share Purchase Agreement for redemption and Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30, 2021.
The next stage of the transaction is the redemption of shares and their elimination from the market. After redemption of shares, another announcement will be made and institutions supervising stock exchange trading will be notified.
Ultimately, the number of shares (before the split) will be, respectively: 2,453,380 shares instead of 2,753,380 BPC shares representing 100% of the share capital and votes at the General Meeting of Shareholders. As a result, the market parity of shares owned by minority investors in Black Pearl S.A. will increase.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki