49,9000 zł
-0,20% -0,1000 zł
Black Pearl Capital SA (BPC)

Komunikaty spółki - BPC

Periodic report for the third quarter of 2021. Raport okresowy za III kwartał 2021 roku.
Black Pearl S.A. aims to dynamically increase the value of the Company's assets by strengthening the sphere based on the acquisition of companies and a temporary step back from the digital currency sector. Black Pearl S.A. zmierza do dynamicznego wzrostu wartości aktywów Spółki poprzez wzmocnienie sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw i czasowe odejście z sektora walut cyfrowych.
Change in the ownership of shares in MEDICANCOIN GREECE S.A. as a stage of implementation of the strategy targeted at ensuring the Issuer long-term revenues related to the exclusive right to distribute THC-containing products in the territory of the country after the start of production by MEDICANCOIN GREECE S.A. Zmiana stanu posiadania udziałów w MEDICANCOIN GREECE S.A. jako etap realizacji strategii zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów związanych z wyłącznym prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC na terytorium kraju po uruchomieniu produkcji przez MEDICANCOIN GREECE S.A.
Periodic report for the second quarter of 2021. Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN. W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta zredukował ilość waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) oraz zamroził w ramach tej liczby 400.000.000 MCAN COIN pozostawiając w obrocie rynkowym 600.000.000 MCAN COIN.
The Issuer's Supervisory Board issued, in the form of a resolution, consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5,000,000,000 to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet - leaving only 600,000,000 MCAN COIN in circulation Rada Nadzorcza Emitenta wydała, w formie uchwały, zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN oraz na zamrożenie w ramach tej nowej liczby 400.000.000 MCAN COIN na wydzielonym w tym celu portfelu - pozostawiając w obiegu jedynie 600.000.000 MCAN COIN
As part of the company's target - increasing the value of the Company - the Issuer's Management Board applied to the Supervisory Board for consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet. W ramach realizacji celu Firmy – wzrostu wartości przedsiębiorstwa – Zarząd Emitenta wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") do 1.000.000.000 MCAN COIN oraz na zamrożenie w ramach tej liczby 400.000.000 MCAN COIN na wydzielonym w tym celu portfelu.
Nabycie 300.000 akcji BPC w celu umorzenia oraz rozliczenie ceny nabycia walutą cyfrową 1.000.000 MCAN, w wyniku realizacji uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 roku. Purchase of 300,000 BPC shares for redemption and settlement of the purchase price in digital currency 1,000,000 MCAN, as a result of the implementation of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Company on June 30, 2021
Changes in the Supervisory Board and the Management Board of the Issuer. Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Emitenta.
Redemption of 300,000 and split by 100 as a result of the resolutions of OGM. Umorzenie 300.000 akcji oraz split przez 100 w wyniku uchwał ZWZ (30.06.2021r)
List of shareholders holding at least 5% of votes at the General Meeting on 30.06.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
With regard to ESPI: 26/2020, 29/2020 and 19/2021, the Issuer hereby informs that Black Pearl S.A has filed The Complaint on the Measures undertaken by the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. and the Request for the Polish Financial Supervision Authority to undertake supervisory actions following the Resolution No 565/2021 adopted on 1 June 2021 by GPW in Warsaw, on the suspension of the trading in the Company's shares. W nawiązaniu do ESPI: 26/2020, 29/2020 oraz 19/2021 Emitent przekazuje informację o złożeniu przez Black Pearl S.A „Skargi na czynności Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z wnioskiem o podjęcie czynności nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego" w następstwie podjętej przez GPW w Warszawie, w dniu 1 czerwca 2021 roku Uchwały nr 565/2021 zawieszającej obrót akcjami Spółki.
Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2020. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2020. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)
Resignation of the President of the Management Board. Rezygnacja Prezesa Zarządu
Black Pearl S.A. speech against the Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. of June 1, 2021, No. 565/2021 on the suspension of trading in the Company's Shares with a request to restore the Issuer's Shares to trading (pursuant to Art. 165 section 1A, point 1 of the Act on Trading) Wystąpienie Black Pearl S.A. przeciwko Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2021r, nr. 565/2021 o zawieszeniu obrotu Akcjami Spółki z wnioskiem o przywrócenie Akcji Emitenta do obrotu (stosownie do Art. 165 ust. 1A, pkt 1 Ustawy o Obrocie)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.