52,5000 zł
5,00% 2,5000 zł
Black Pearl Capital SA (BPC)

Komunikaty spółki - BPC

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.
Przyjęcie przez Zarząd Emitenta rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O.
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zmiana stanu posiadania
Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje ustalona na 07.10.2020r.
Projekt oparty o patent nr PCT/PL2014/000046 o wartości przekraczającej 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych) będący własnością Emitenta, użyty przez firmę Biomass Energy Project S.A., otrzymał dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
Uchwała Rady Nadzorczej Black Pearl S.A w zakresie czynności Zarządu zmierzających do naprawy wad systemowych GPW. Nakazuje Zarządowi Emitenta zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa, pozostawiając drogę dialogu społecznego.
Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
Zarząd Black Pearl S.A podjął decyzje- przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki , o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce , o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW.
Zawieszenie obrotu akcjami BPC . Transparentność i dostęp do informacji prawem akcjonariuszy. GPW nie powinno ograniczać praw nabytych drobnych akcjonariuszy i wpływać na wycenę akcji BPC. Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co do wiarygodności Emitenta.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.