REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2021-05-31 20:54
publikacja
2021-05-31 20:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody operacyjne 11 492 48 544 2 514 11 042
II. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 915 -2 560 200 -582
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 709 1 608 155 366
IV. Zysk (strata) brutto -1 134 2 621 -248 596
V. Zysk (strata) netto -1 386 2 245 -303 511
VI. Aktywa razem 219 137 233 996 47 022 50 706
VII. Zobowiązania razem 88 413 101 886 18 972 22 078
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 50 521 62 430 10 841 13 528
IX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 130 723 132 109 28 050 28 627
X. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 10 932 11 040
XI. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 136 10 136 10 136
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,90 13,03 2,77 2,82
XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,14 0,22 -0,03 0,05
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 542 10 856 -556 2469
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 909 -60 199 -14
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 688 -20 250 -2 775 -4 606
XVII. Przepływy pieniężne netto razem -14 396 -9 454 -3 149 -2 150
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody operacyjne 1 346 1 128 294 257
XIX. Koszt własny sprzedaży -543 -205 -119 -47
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -367 -776 -80 -177
XXI. Zysk (strata) brutto -2 974 -3 666 -650 -834
XXII. Zysk (strata) netto -3 154 -3 403 -690 -774
XXIII. Aktywa razem 201 041 206 205 43 139 44 683
XXIV. Zobowiązania razem 84 496 86 506 18 131 18 745
XXV. w tym zobowiązania krótkoterminowe 54 544 56 015 11 704 12 138
XXVI. Kapitał własny 116 545 119 699 25 008 25 938
XXVII. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 10 932 11 040
XXVIII. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 166 10 136 10 166
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 11,50 11,77 2,47 2,55
XXX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,31 -0,33 -0,07 -0,08
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -601 11 498 -131 2 615
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 719 2 580 1 251 587
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 079 -16 246 -1 986 -3 695


Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 kwartału 2021 oraz na koniec 1 kwartału 2020 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,5721 i 4,3963 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2021 i 31 grudnia
2020 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,6603 i
4,6148 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF Q1 2021.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF Q1 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2021_03_31
Informacja_dodatkowa_Q1_2021.pdfInformacja_dodatkowa_Q1_2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za Q1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2021-05-31 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2021-05-31 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki