REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2021-04-30 21:06
publikacja
2021-04-30 21:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_SF_MSSF_31_12_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_do_raportu_rocznego_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_SF._2020_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_BBID_raport_GK_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBI_Development_S.A._2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_Final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 84 501 20 770 18 886 4 828
II. Koszty własny sprzedaży -68 706 -16 637 -15 356 -3 867
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 874 -54 059 419 -12 567
IV. Zysk (strata) brutto 3 951 -56 313 883 -13 091
V. Zysk (strata) netto 3 679 -58 010 822 -13 485
VI. Aktywa razem 233 996 310 713 50 706 72 963
VII. Zobowiązania razem 101 886 182 282 22 078 42 804
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 69 110 124 258 14 976 29 179
IX. Kapitał własny przypadający akcjon. 132 109 128 430 28 627 30 159
X. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 040 11 963
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 10 135 993 10 166 966 10 135 993 10 166 966
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 13,03 12,63 2,82 2,97
XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,36 -5,71 0,08 -1,33
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 032 -70 163 5 371 -16 310
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 028 93 408 677 21 714
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 250 -17 799 -4 973 -4 138
XVII. Przepływy pieniężne netto 4 704 5 446 1 051 1 266


Wybrane
dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 2020 oraz na koniec 2019 i zostały przeliczone po kursie
wynoszącym odpowiednio 4,4742 zł/ Euro i 4,3018 zł/EUR, wyliczonym jako
średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)
zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2019 i
zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,6148 zł/Euro i
4,2585 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowyRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK SF MSSF 31 12 2020.pdfGK SF MSSF 31 12 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31.12.2020
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdfSprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdf Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy za 2020
Informacja zarzadu_do raportu rocznego_30.04.2021.pdfInformacja zarzadu_do raportu rocznego_30.04.2021.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
OCENA RN SF. 2020_30.04.2021.pdfOCENA RN SF. 2020_30.04.2021.pdf Ocena RN dot sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oświadczenie_Zarządu_BBID_raport_GK_30.04.2021.pdfOświadczenie_Zarządu_BBID_raport_GK_30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu rocznego za 2020
Oswiadczenie_RN_30.04.2021.pdfOswiadczenie_RN_30.04.2021.pdf Oświadczenia RN dot audytora i publikacji sprawozdań za 2020
BBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdfBBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdf List Zarządu do akcjonariuszy
BBI Development S.A. 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent Final-sig.pdfBBI Development S.A. 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent Final-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki