30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_BPH_za_1.polrocze_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_BPH_za_1._polrocze_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_BPH_za_1_polrocze_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bank_BPH_raport_z_przegladu_1_polrocze_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Banku_BPH_raport_z_przegladu_1_polrocze_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-12
BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-175 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
płk. Jana Pałubickiego 2
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
6750000384 350535626
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z tytułu odsetek 113 186 137 710 25 839 33 311
II. Przychody z tytułu prowizji 18 389 26 604 4 198 6 435
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -121 404 29 161 -27 715 7 054
IV. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Banku -174 646 18 799 -39 869 4 547
V. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy Banku -416 090 17 765 -94 987 4 297
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
VI. Przychody z tytułu odsetek 112 112 136 535 25 593 33 027
VII. Przychody z tytułu prowizji 2 137 5 496 488 1 329
VIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -8 543 36 573 -1 950 8 847
IX. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej -93 209 30 686 -21 278 7 423
X. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej i zaniechanej -321 508 30 284 -73 395 7 325
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca pierwszego półrocza, tj. w 2016 r. – 4,3805; a w 2015 r. - 4,1341.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za 1.półrocze 2016.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za 1.półrocze 2016.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za 1 półrocze 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH za 1. półrocze 2016.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH za 1. półrocze 2016.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku BPH za 1 półrocze 2016 roku
Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH za 1 półrocze 2016.pdfSprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH za 1 półrocze 2016.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH za 1 półrocze 2016 roku
Bank BPH raport z przeglądu 1 półrocze 2016.pdfBank BPH raport z przeglądu 1 półrocze 2016.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH
Grupa Banku BPH raport z przeglądu 1 półrocze 2016.pdfGrupa Banku BPH raport z przeglądu 1 półrocze 2016.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku BPH

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-11 Richard Gaskin Prezes Zarządu Richard Gaskin
2016-08-11 Paweł Bandurski Wiceprezes Zarządu Paweł Bandurski
2016-08-11 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Andras Bende
2016-08-11 Mariusz Bondarczuk Wiceprezes Zarządu Mariusz Bondarczuk
2016-08-11 Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Grzegorz Jurczyk
2016-08-11 Mariusz Kostera Wiceprezes Zarządu Mariusz Kostera
2016-08-11 Krzysztof Nowaczewski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Nowaczewski
2016-08-11 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Grażyna Utrata
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.