REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2020-09-30 20:22
publikacja
2020-09-30 20:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Baltic_Bridge_SA_Jednostkowy_skrocony_raport_polroczny_za_okres_01.01.2020-30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_PB_RBR_bez_zastrzezen_JSF_Baltic_Bridge_S.A._.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (109) (143) (25) (33)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (109) (143) (25) (33)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (345) (143) (78) (33)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 342 (427) 77 (100)
VI. Zysk (strata) netto 342 (427) 77 (100)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1) 0 () 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r.
XI. Aktywa trwałe 1 182 482 265 113
XII. Aktywa obrotowe 5 447 5 715 1 220 1 342
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 5 397 5 668 1 208 1 331
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 36 8 8
XVIII. Kapitał własny 2 608 2 266 584 532
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 021 3 931 900 923
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 2 922 3 300 654 775
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł 0,12 0,10 0,03 0,02
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,02 (0,04) 0,00 (0,01)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 czerwca                2020
r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,4413 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia                   2019
r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2880 zł / EURO)
w okresie pierwszego półrocza 2019 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Baltic Bridge SA Jednostkowy skrócony raport półroczny za okres 01.01.2020-30.06.2020.pdfBaltic Bridge SA Jednostkowy skrócony raport półroczny za okres 01.01.2020-30.06.2020.pdf BBSA Jednostkowy skrocony raport polroczny 01.01.2020-30.06.2020
2020 PB RBR bez zastrzeżeń JSF Baltic Bridge S.A. .pdf2020 PB RBR bez zastrzeżeń JSF Baltic Bridge S.A. .pdf BB SA raport audytora z przegladu SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki