REKLAMA

Analiza oferty publicznej X-Trade Brokers. Warto kupić akcje?

Adam Torchała2016-04-15 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2016-04-15 06:00

Marże to jeden z najważniejszych parametrów wpływających na decyzję dotyczącą wyboru domu maklerskiego. Podczas publicznej oferty akcji X-Trade Brokers zdanie to nabiera jednak nieco innego znaczenia. Czy warto skusić się na akcje XTB? Inwestorzy indywidualni czas na decyzję mają do 25 kwietnia.

Analiza oferty publicznej X-Trade Brokers. Warto kupić akcje?
Analiza oferty publicznej X-Trade Brokers. Warto kupić akcje?
fot. XTB / / materiały dla mediów

X-Trade Brokers (XTB) to międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym. Grupa została założona w 2004 roku w Polsce. Obecnie koncentruje się na rozwijaniu swojej działalności na 12 rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, we Francji i Niemczech, natomiast za priorytetowy region dalszej ekspansji Grupa uznaje Amerykę Łacińską.

W 2015 roku średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych Grupy (zdefiniowanych jako rachunki, za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie ostatnich trzech miesięcy) wyniosła 15 045, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – 9 140, Europie Zachodniej – 4 935 oraz w Ameryce Łacińskiej i Turcji – 970.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: działalności detalicznej i działalności instytucjonalnej. Działalność detaliczna XTB obejmuje głównie prowadzony na rzecz klientów detalicznych internetowy obrót instrumentami pochodnymi opartymi na aktywach i instrumentach bazowych notowanych na rynkach finansowych i towarowych.

Obecny akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 117 383 635 akcji:

fot. / / Bankier.pl

- XXZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada 94 879 925 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 80,83% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 80,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

XXZW jest bezpośrednio kontrolowany przez Jakuba Zabłockiego, który posiada 81,97% akcji spółki. Pozostałe akcje należą do Huberta Walentynowicza (18,03%). W związku z powyższym, na datę prospektu bezpośrednia kontrola nad XXZW, a co za tym idzie pośrednia kontrola nad XTB, należy do Jakuba Zabłockiego.

- SYSTEXAN S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada 22 302 960 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 19,00% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 19,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pozostałe 200 750 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 0,17% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 0,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest w posiadaniu Pawła Cipperta.

Przedmiot i harmonogram oferty

XXZW Investment Group, a więc główny akcjonariusz XTB, chce sprzedać w ramach oferty publicznej do 16 433 709 akcji spółki, stanowiących do 14% kapitału zakładowego. Nawet jeżeli sprzedane zostaną wszystkie oferowane akcje, XXZW utrzyma większość w akcjonariacie XTB. Jakub Zabłocki utrzyma więc swoją pośrednią kontrolę nad XTB.

Harmonogram oferty XTB

Data

Wydarzenie

14 kwietnia 

publikacja prospektu oraz aneksu do prospektu zawierającego informację o cenie maksymalnej, 

18-25 kwietnia

okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych;

26 kwietnia

opublikowanie informacji o ostatecznej liczbie i cenie akcji oferowanych;

27-28 kwietnia

okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych;

29 kwietnia

złożenie zlecenia sprzedaży akcji oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW oraz zapisanie akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych, ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych;

4 maja

przydział akcji oferowanych;

około 6 maja

planowany pierwszy dzień notowania akcji, w tym akcji oferowanych, na GPW

Źródło: PAP

Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10-15% łącznej liczby akcji oferowanych.

Motywacje oferty

Warto zauważyć, że oferta nie jest związana z nową emisją. W ofercie nabyć można jedynie istniejące już akcje, które obecnie należą do głównego właściciela XTB. Tego typu oferty są przez akcjonariuszy mniejszościowych nieco mniej preferowane niż nowe emisje. Ich pieniądze trafią bowiem do kieszeni głównego akcjonariusza, a nie samej spółki, która mogłaby te środki przeznaczyć na rozwój. 

XXZW w ten sposób częściowo spienięża swoją inwestycję. Jakub Zabłocki przekonuje jednak, że debiut na GPW otwiera przed spółką nowe możliwości. - Bycie spółką publiczną daje nam walutę, żeby móc przejmować inne podmioty - mówił podczas konferencji prasowej Zabłocki.

Czytaj dalej: Świetne wskaźniki, ale...

Jak zarabia XTB?

W latach 2015 i 2014 odpowiednio 95,3% i 85,9% przychodów operacyjnych ogółem pochodziło z segmentu działalności detalicznej. W roku 2015 segment detaliczny wygenerował zysk netto w wysokości 112,3 mln zł, a w roku 2014 r. segment detaliczny odpowiadał za 77,3% zysku netto grupy.

Ważne dane finansowe w tys. zł


2015

2014

2013

Wynik z operacji na instrumentach finansowych

274.671

197.785

209.884

Przychody z tytułu prowizji i opłat

5.754

6.071

4.992

Pozostałe przychody

2.117

578

683

Przychody z działalności operacyjnej razem

282.542

204.434

215.559

Koszty działalności operacyjnej razem

(141.472)

(118.056)

(109.292)

Zysk z działalności operacyjnej

141.070

86.378

106.267

Zysk przed opodatkowaniem

148.368

97.028

106.363

Zysk netto

119.035

77.064

81.932

Aktywa razem

727.119

658.317

556.981

Zobowiązania razem

353.070

322.606

300.439

Źródło: Prospekt emisyjny

Grupa działa również jako dostawca płynności (ang. liquidity provider) dla klientów instytucjonalnych. W latach 2015 i 2014 segment działalności instytucjonalnej odpowiadał za odpowiednio 4,7% i 14,1% przychodów z działalności operacyjnej ogółem. W roku 2015 segment instytucjonalny wygenerował zysk netto w wysokości 6,8 mln zł, a w roku 2014 r. odpowiadał za 22,7% zysku netto grupy.

Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływ mają przede wszystkim: liczba aktywnych rachunków, wolumen transakcji oraz kwota depozytów, zmienność na rynkach finansowych i towarowych, ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze, konkurencja na rynku FX/CFD oraz otoczenie regulacyjne.

Wskaźniki finansowe

Spółka wyróżnia się pod względem rentowności i marżowości biznesu. Warto mieć na uwadze, że wskaźniki prezentowane przez grupę, po jej debiucie, będą należały do najwyższych na całej GPW. Ciężko jednak porównać te liczby z konkretnymi spółkami, ponieważ na GPW XTB będzie niemal rodzynkiem. Na giełdzie obecna jest np. Ipopema, jej wskaźniki rentowności jednak nawet w połowie nie dorównują tym pokazywanym przez XTB.

fot. / / Bankier.pl

Cena maksymalna w ofercie X-Trade Brokers została ustalona na 13 zł, co oznacza, że całość oferty może sięgnąć 213,6 mln zł. Wycena całego XTB sięgnęłaby wówczas 1,526 mld zł. Pod względem kapitalizacji spółka plasowałaby się wówczas w pobliżu takich firm jak Forte, Getin Noble czy GPW.

Wskaźnik P/BV wyniósłby wówczas 4,08. Za złotówkę wartości księgowej XTB należałoby więc płacić podobnie jak w przypadku AmRestu, Kruka, CI Games czy CD Projektu. To spółki uznawane za bardzo "wygrzane". Z tego punktu widzenia akcje XTB wydają się drogie. Wysoki, ale na tle rynku nieco mniej wyróżniający się poziom osiągnąłby także wskaźnik P/E. Wyniósłby on 12,8.

Dalsze plany rozwoju

- Strategia Grupy polega na aktywnym wzmacnianiu jej pozycji jako międzynarodowego dostawcy technologicznie zaawansowanych produktów, usług i rozwiązań w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w krajach UE, Turcji i Ameryce Łacińskiej  - informuje XTB w prospekcie.

XTB nie wyklucza ekspansji poprzez akwizycje, szczególnie na nowych rynkach (Ameryka Łacińska). Grupa chce w ten sposób wykorzystywać przewagę pierwszej firmy i pobierać wyższe opłaty za swoje produkty i usługi z uwagi na niski poziom konkurencji w tym regionie.

- Nie ograniczamy się do Europy, szukamy okazji globalnie. Jeśli będziemy widzieli sens ekonomiczny transakcji, to będziemy się przyglądać (...) Zależy nam na transakcjach bardzo oportunistycznych, spółka może mieć problemy finansowe, nam zależy przede wszystkim na bazie klientów i okazji do wejścia na nowe rynki - tak temat akwizycji komentował Jakub Zabłocki.

Czytaj dalej: Co z dywidendą? >>

Cele spółki na nadchodzące lata

W ciągu najbliższych trzech lat XTB zakłada:

  1. Wzrost wolumenu obrotów transakcji klientów realizowanych przez Grupę o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (2.443.302 loty);
  2. Wzrost liczby aktywnych rachunków o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (15 082 aktywne rachunki)
  3. Zachowanie wskaźnika obrotów w lotach na aktywne konto na podobnym poziomie jak w 2015 roku (162,0 loty).

Celem Grupy jest utrzymanie w tym czasie na starych rynkach wskaźnika rentowności na lota na stabilnym poziomie, a na nowych (Ameryka Łacińska) na znacznie wyższym poziomie niż ten z 2015 roku (116 zł). Dodatkowo XTB liczy na obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu z 2014 roku (1000 zł).

Dywidenda

Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidend na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok. Z zysku za 2015 rok było to 91,5 mln zł, co dało stopę dywidendy rzędu 6% (założenie ceny akcji na poziomie 13 zł).

fot. / / Bankier.pl

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak w miarę potrzeby zmieniana przez zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Warto dodać, że XTB to instytucja finansowa, więc swoje słowo będzie mógł wtrącić tutaj także KNF.

Podsumowanie

Spółka wygląda świetnie pod względem rentowności oraz marżowości biznesu. Jej polityka dywidendowa również może wydawać się atrakcyjna. Dodatkowo jest to duży podmiot z wyrobioną marką, który jasno prezentuje swój pomysł na zwiększenie skali działalności. 

Niestety akcje XTB, przy cenie 13 zł, nie należą do grona najtańszych. Być może spółka utrzyma tempo wzrostu i cena wciąż będzie rosła, warto jednak mieć na starcie świadomość, że nie kupuje się wskaźnikowo tanich akcji. Problemem może też być rodzaj oferty, która nie zasila kont spółki (częściowe wycofanie się właściciela).

Oferta ma więc swoje mocne i słabe strony. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z prospektem emisyjnym spółki, który można znaleźć tutaj. Powyższy artykuł w żadnym stopniu nie jest próbą doradztwa inwestycyjnego, jego celem jest jedynie zebranie istotnych informacji na temat debiutanta.

Źródło:
Adam Torchała
Adam Torchała
redaktor Bankier.pl

Redaktor zajmujący się rynkami kapitałowymi. Zdobywca tytułu Herosa Rynku Kapitałowego 2018 przyznanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoją uwagę skupia głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie trzyma rękę na pulsie nie tylko całego rynku, ale także poszczególnych spółek. Z uwagą śledzi również ogólnogospodarcze wydarzenia w kraju i poza jego granicami.

Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (36)

dodaj komentarz
~cric
Najlepsza inwestycja to bonus 100% w Iron Fx, inwestujesz 100 % i zapominasz o 100%, kasyno dla naiwnych
~Untitled
Z forex'a przyszli po kasę inwestorów giełdowych - nieźli są :)
~Zwykły_Kowalski
Mi wystawili błędnie PIT-a i przez nich miałem problemy ze skarbówką, więc odpowiedzcie sami sobie na pytanie co to za spółką.
~gdfggt
to głupota zobaczcie cos ie stało z ipopemą wdm sa idm ideą bpc astoprią i innymi tego typu wehikułami do wyciągania kasy od naiwnych absolutnie firmy finasowe na gpw to oszuści i nie warto tego tykać.
~Gracz
Nominał 0,05 groszy!
Cena 13 złoty!
Spółka nie pozyskuje kasy!! LUKSEMBURG W TYM WSZYSTKIM!

Oferta dla Naiwnych!!

WYLECZONY JESTEM Z TAKICH OFERT!!
~goldman
spolka zarejstrowana przez jakiegos dupka w raju podatkowym luksemburg, bedzie wciskac jakis papier po 13 zl,to ze jakis fundusz z US kupil jakis pakiet to zaden argument tak sie teraz lowi leszczow za rok obstawiam cene 1 zl 30 groszy, to tak samo jak oferta czerwonej torebki ten sam mechanizm
~prospekt_czytaj
zamiast spekulować i bić pianę przeczytaj jeden z drugim prospekt emisyjny i się zastanów
~goldman
zamiast pouczac naganiaczu lepiej zamilcz
~KK
Moja Babcia mawiała... "Nie graj Wojtek, nie przegrasz portek"!

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki