REKLAMA

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2023-08-31 21:21
publikacja
2023-08-31 21:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_Sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_6_miesiecy_zakonczony_dnia_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_2Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atrem_SA_Raport_z_przegladu_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody za sprzedaży 50 917 64 725 11 011 13 960
II. Zysk z działalności operacyjnej 573 2 188 214 472
III. Zysk brutto 25 1 520 5 328
IV. Zysk netto 20 1 164 4 251
V. Zysk na jedną akcję 0,00 0,13 0,00 0,03
VI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 0,00 0,13 0,00 0,03
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 685 -8 265 797 -1 783
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 451 -2 130 -1 828 -459
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 713 7 705 1 019 1 662
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -53 -2 690 -11 -580
XI. Aktywa 88 466 114 354 19 879 24 431
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 594 5 374 1 257 1 148
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 692 75 171 10 941 16 060
XIV. Kapitał własny 34 180 33 809 7 680 7 223
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Skrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2023.pdfSkrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2023.pdf Raport śrródroczny Atrem S.A. za I półrocze 2023 roku
Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci ATREM_2Q2023.pdfSprawozdanie zarzadu z dzialalnosci ATREM_2Q2023.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I półroczu 2023 roku
Atrem SA_Raport z przeglądu_30.06.2023.pdfAtrem SA_Raport z przeglądu_30.06.2023.pdf Raport biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-08-31 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki