REKLAMA
WEBINAR

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2023-05-26 08:24
publikacja
2023-05-26 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_Sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_dnia_31.03.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_1Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody za sprzedaży 18 979 32 524 4 040 7 032
II. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (1 854) 1 278 (395) 276
III. Zysk/ (strata) brutto (2 150) 985 (458) 213
IV. Zysk/ (strata) netto (1 699) 190 (362) 41
V. Zysk/ (strata) na jedną akcję (0,18) 0,02 (0,04) 0,00
VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (0,18) 0,02 (0,04) 0,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 568 (5 221) 1 611 (1 129)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 307) (3 906) (1 343) (844)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (909) 6 436 193 1 391
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 352 (2 691) 75 (582)
XI. Aktywa 77 600 86 444 16 597 18 431
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 300 4 390 920 936
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 825 46 879 8 518 9 995
XIV. Kapitał własny 33 475 35 175 7 160 7 500
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2023.pdfSkrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2023.pdf Sprawozdanie finansowe Atrem S.A. za I kwartał 2023 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM 1Q2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ATREM 1Q2023.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I kwartale 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-05-26 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki