REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2021-04-30 17:24
publikacja
2021-04-30 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ATG_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 193 505,00 249 037,00 43 249,00 57 892,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 057,00 34 893,00 4 036,00 8 111,00
III. Zysk (strata) brutto 22 261,00 36 995,00 4 975,00 8 600,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18 839,00 30 749,00 4 211,00 7 148,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 18 839,00 30 749,00 4 211,00 7 148,00
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 18 442,00 30 141,00 4 122,00 7 007,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 660,00 24 827,00 10 429,00 5 771,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 703,00 -9 883,00 -3 510,00 -2 297,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 367,00 -26 047,00 -3 435,00 -6 055,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem 15 590,00 -11 103,00 3 484,00 -2 581,00
XI. Aktywa razem 352 176,00 357 602,00 76 315,00 83 974,00
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 83 394,00 100 587,00 18 071,00 23 620,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 076,00 42 698,00 7 384,00 10 027,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 318,00 57 889,00 10 687,00 13 594,00
XV. Kapitał własny 268 782,00 257 015,00 58 244,00 60 353,00
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 268 083,00 256 152,00 58 092,00 60 151,00
XVII. Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 827,00 1 980,00
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,36 0,05 0,08
XX. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,36 0,05 0,08
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,18 3,04 0,69 0,71
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,18 3,04 0,69 0,71
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,23 0,03 0,05
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy w 2020r. - 4,6148, w 2019r. - 4,2585
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie w 2020r. - 4,4742, w 2019r. - 4,3018

Uwaga: pozycje od XI do XVII - dane na koniec czwartego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ATG_2020-12-31.zipATG_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ATG_2020-12-31.zip.xadesATG_2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - podpisy
RS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtmlRS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml Sprawozdnia z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa
RS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xadesRS_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xades Sprawozdnia z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa - podpisy
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtmlATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtml Sprawozdanie audytora z badania
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtml.xadesATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_GK_ATM_GRUPA.xhtml.xades Sprawozdanie audytora z badania - podpisy
ATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdfATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Grupy kapitałowej i Spółki za 2020 r.
ATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdfATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o wyborze aydytora i funkcjonowaniu Komitetu Audytu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki