27,0000 zł
-0,74% -0,2000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ABS_Sprawozdanie_finansowe.Q32019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody operacyjne 190 916 184 715 44 310 43 427
II. Zysk z działalności operacyjnej 55 902 53 180 12 975 12 503
III. Zysk brutto 54 772 52 806 12 712 12 415
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 45 173 43 457 10 484 10 217
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 466 54 130 15 659 12 726
VI. Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (12 071) (9 732) (2 802) (2 288)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (66 712) (49 966) (15 484) (11 747)
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018) 1 483 12 800 339 2 977
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,35 1,30 0,31 0,31


Wybrane dane finansowe prezentowane w
śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR
w następujący sposób:


·        
stan środków pieniężnych Spółki
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie
poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.


o   
w dniu 30 września 2019 roku 1
EUR = 4,3736 PLN,


o   
w dniu 31 grudnia 2018 roku 1
EUR = 4,3000 PLN.


·        
wybrane pozycje śródrocznego
skróconego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skróconego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.


o   
w okresie od 1 stycznia do 30
września 2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN,


o   
w
okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535 PLN.


Wszystkie kwoty w
raporcie wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono
inaczej.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ABS_Sprawozdanie_finansowe.Q32019.pdfABS_Sprawozdanie_finansowe.Q32019.pdf Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres zakończony dnia 30 września 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2019-10-24 Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
2019-10-24 Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
2019-10-24 Mariusz Lizon Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.