REKLAMA

ARMATURA KRAKÓW S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2013-11-15 17:32
publikacja
2013-11-15 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 15.11.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków SA powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji:
• Pana Michała Wnorowskiego
• Pana Macieja Kołka

Pan Michał Wnorowski
Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z rynkiem finansowym i Grupą PZU związany od 1995 roku. Posiada doświadczenie w zakresie analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Członek rady nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny. Wcześniej zasiadał w radach nadzorczych spółek – Elektrobudowa i Travelplanet.pl.
Pan Michał Wnorowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Michał Wnorowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 15.11.2013 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Michałowi Wnorowskiemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA.

Pan Maciej Kołek
Dyrektor ds. Ubezpieczeń na Życie, Biuro Planowania i Kontrolingu PZU SA / PZU Życie SA
Maciej Kołek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w roku 2003 uzyskał tytuł magistra na katedrze Finansów i Bankowości, specjalizacja Ubezpieczenia Gospodarcze. W roku 2007 ukończył Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych oraz studiował "Metody Wyceny Spółek Kapitałowych" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Maciej Kołek jest posiadaczem Diploma In Management Accounting, uzyskanego w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA (Chartered Institute of Management Accounting).
Maciej Kołek od początku kariery zawodowej związany jest z Grupą PZU, pracując w strukturach Pionu Finansów, w Biurze Planowania i Kontrolingu. Do roku 2007 na stanowiskach specjalistycznych, biorąc udział w budowie systemu kontrolingu PZU Życie SA, zarówno w warstwie koncepcyjnej, jak i technologicznej. Od roku 2007 na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialny za Zespół Kontroli Kosztów Grupy PZU. Do jego obowiązków należało planowanie strategiczne i operacyjne oraz raportowanie w zakresie kosztów i projektów Grupy PZU.
W roku 2009 Maciej Kołek objął stanowisko Dyrektora ds. Ubezpieczeń na Życie, odpowiadając za kontroling finansowy PZU Życie SA. Pełniąc ww. funkcję koordynował pracę biura w zakresie: planowania strategicznego i finansowego oraz cyklicznego raportowania na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, w zakresie działalności biznesowej i projektowej PZU Życie SA oraz kosztów Grupy PZU.
Maciej Kołek, uczestniczył w kluczowych projektach Grupy PZU, m.in.: w projekcie IPO (wejście PZU SA na GPW).
Pan Maciej Kołek nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Maciej Kołek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 15.11.2013 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Maciejowi Kołkowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-15 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-11-15 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki