1,25 zł
-2,34% -0,03 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ARCUS_raport__skonsolidowany_1H2018_28.09.2018_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_sprawozdan_polrocznych_2018__Arcus_S.A_oraz_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 61 367 56 413 14 479 13 282
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 382 -2 782 -562 -655
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 084 -2 293 -964 -540
IV. Zysk (strata) netto -3 429 -1 935 -809 -456
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 636 -1 235 -622 -291
VI. EBITDA -656 -1 249 -155 -294
VII. Całkowite dochody ogółem -3 429 -1 935 -809 -456
VIII. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 636 -1235 -622 -291
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 382 2 835 -1 034 668
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -610 -1 010 -144 -238
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 235 -2 406 999 -567
XII. Zmiana stanu środków pieniężnych -758 -582 -179 -137
XIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) -0,36 -0,17 -0,08 -0,04
XIV. stan na 30.06.2018 stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2018 stan na 30.06.2017
XV. Aktywa razem 101 564 95 010 23 286 22 480
XVI. Zobowiązania długoterminowe 22 060 6 941 5 058 1 642
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 969 43 444 8 247 10 279
XVIII. Kapitał własny 43 534 44 625 9 981 10 558
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 980 41 115 9 396 9 728
XX. Kapitał zakładowy 732 732 168 173
XXI. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 5,60 5,62 1,28 1,33
DANE JEDNOSTKOWE
XXIII. Przychody ze sprzedaży 51 205 44 817 12 081 10 552
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -327 -877 -77 -207
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 643 -234 -388 -55
XXVI. Zysk (strata) netto -1 326 -189 -313 -45
XXVII. EBITDA 609 -29 144 -7
XXVIII. Całkowite dochody ogółem -1 326 -189 -313 -45
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 314 3 502 -1 018 824
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 809 -1765 -427 -415
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 174 -2 048 1 221 -482
XXXII. Zmiana stanu środków pieniężnych -949 -311 -224 -73
XXXIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto -0,18 -0,03 -0,04 0,01
na jedna akcję
XXXIV. stan na 30.06.2018 stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2018 stan na 30.06.2017
XXXV. Aktywa razem 117 295 103 718 26 892 24 540
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 20 791 5 745 4 767 1 359
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 249 34 655 6 935 8 199
XXXVIII. Kapitał własny 66 255 63 318 15 191 14 981
XXXIX. Kapitał zakładowy 732 732 168 173
XL. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XLI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 9,05 8,65 2,08 2,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ARCUS raport skonsolidowany 1H2018_28.09.2018 do publikacji.pdfARCUS raport skonsolidowany 1H2018_28.09.2018 do publikacji.pdf Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Arcus za I półrocze 2018 roku
Raport audytora z przeglądu sprawozdań półrocznych 2018 _Arcus S.A oraz GRUPA.pdfRaport audytora z przeglądu sprawozdań półrocznych 2018 _Arcus S.A oraz GRUPA.pdf Raport z przeglądu półrocznego Doradca Auditors

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-28 MICHAŁ CZEREDYS PREZES ZARZĄDU
2018-09-28 RAFAŁ CZEREDYS CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl