REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2020-11-16 08:00
publikacja
2020-11-16 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_3Q_2020_Raport_kwartalny_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_3Q_2020_Quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 132 784 2 377 452 482 084 552 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 028 178 253 36 850 41 433
III. Zysk (strata) brutto 138 807 152 807 31 375 35 518
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 118 418 119 150 26 767 27 695
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 118 418 119 150 26 767 27 695
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 109 861 72 214 24 832 16 785
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 187 557 224 904 42 394 52 277
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (107 621) (74 201) (24 326) (17 247)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (86 016) (94 615) (19 443) (21 992)
X. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 080) 56 088 (1 374) 13 037
XI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,59 1,04 0,36 0,24
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,59 1,04 0,36 0,24
XV. Średni kurs PLN/EUR * 4,4241 4,3022
XVI. Aktywa (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 2 123 824 2 035 753 469 167 478 045
XVII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 504 896 477 127 111 535 112 041
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 641 348 688 098 141 678 161 582
XIX. Kapitał własny (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 977 580 870 528 215 954 204 421
XX. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 69 288 69 288 15 306 16 270
XXI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,11 12,56 3,12 2,95
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,11 12,56 3,12 2,95
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
XXVII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,5268 4,2585
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 32 094 52 726 7 254 12 255
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 737 29 702 2 879 6 904
XXX. Zysk (strata) brutto 4 396 19 084 994 4 436
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 396 19 083 994 4 436
XXXII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 4 396 19 083 994 4 436
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 318 58 422 25 840 13 580
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 618) - (376)
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (85 467) (60 544) (19 318) (14 073)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 28 852 (3 740) 6 522 (869)
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,06 0,28 0,01 0,06
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,06 0,28 0,01 0,06
XLI. Średni kurs PLN/EUR * 4,4241 4,3022
XLII. Aktywa (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 881 904 926 486 194 819 217 562
XLIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 33 708 57 326 7 446 13 462
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 275 449 301 081 60 849 70 701
XLV. Kapitał własny (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 572 747 568 078 126 524 133 399
XLVI. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2020 i 31/12/2019) 69 288 69 288 15 306 16 270
XLVII. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,27 8,20 1,83 1,93
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,27 8,20 1,83 1,93
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
LIII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,5268 4,2585


* - Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który
sporządzany jest raport.** - Pozycje bilansowe i wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 3Q_2020 Raport kwartalny_fin.pdfAPSA 3Q_2020 Raport kwartalny_fin.pdf APSA_3Q2020_Raport kwartalny
APSA 3Q_2020 Quarterly report.pdfAPSA 3Q_2020 Quarterly report.pdf APSA_3Q2020_Quarterly report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-11-16 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki