4,07 zł
0,00% 0,00 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
APSA_3Q_2017_Raport_kwartalny_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_3Q_2017_Quarterly_report_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MMSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-13
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 212 855 2 259 806 518 678 518 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 115 662 123 116 27 110 28 244
III. Zysk (strata) brutto 96 869 92 956 22 705 21 325
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 75 534 69 189 17 705 15 872
Działalność zaniechana
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej (5 852) (7 213) (1 372) (1 655)
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 69 682 61 976 16 333 14 218
VII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 45 306 34 404 10 619 7 892
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 955 97 869 37 961 22 452
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (126 536) (115 973) (29 659) (26 605)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 59 328 43 323 13 906 9 938
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 94 746 25 219 22 208 5 785
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,65 0,50 0,15 0,11
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,65 0,50 0,15 0,11
XVI. Średni kurs PLN/EUR * 4,2663 4,3591
XVII. Aktywa (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 1 930 327 1 770 081 447 965 400 109
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 569 018 428 634 132 050 96 888
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 555 822 580 457 128 988 131 206
XX. Kapitał własny (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 790 448 742 902 183 437 167 925
XXI. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 288 69 288 16 079 15 662
XXII. Liczba akcji zwykłych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXIII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 11,41 10,72 2,65 2,42
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 11,41 10,72 2,65 2,42
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
XXVIII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,3091 4,4240
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIX. Przychody ze sprzedaży 81 526 70 061 19 109 16 851
XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 777 (20 285) 3 464 (4 879)
XXXI. Zysk (strata) brutto 5 653 (25 018) 1 325 (6 018)
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 653 (25 018) 1 325 (6 018)
XXXIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 5 653 (25 018) 1 325 (6 018)
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 940 (508) 15 456 (122)
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 068) (3 026) (719) (728)
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (57 216) 98 248 (13 411) 23 631
XXXVII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 656 94 714 1 326 22 781
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,08 (0,36) 0,02 (0,09)
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,08 (0,36) 0,02 (0,09)
XLII. Średni kurs PLN/EUR * 4,2663 4,1576
XLIII. Aktywa (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 939 328 981 176 217 987 221 785
XLIV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 222 877 277 171 51 722 62 652
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 139 967 133 979 32 482 30 285
XLVI. Kapitał własny (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 576 484 570 026 133 783 128 849
XLVII. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 288 69 288 16 079 15 662
XLVIII. Liczba akcji zwykłych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLIX. Rozwodniona liczba akcji zwykłych (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 8,32 8,23 1,93 1,86
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (stan na 30/09/2017 r. oraz 31/12/2016 r. ) 8,32 8,23 1,93 1,86
LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
LIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
LIV. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,3091 4,4240


Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych
narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest
raport.Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego
na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 3Q_2017 Raport kwartalny_fin.pdfAPSA 3Q_2017 Raport kwartalny_fin.pdf APSA Raport kwartalny 3Q2017
APSA 3Q_2017 Quarterly report_fin.pdfAPSA 3Q_2017 Quarterly report_fin.pdf APSA Quarterly report 3Q2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-13 Per Skoglund Prezes Zarządu
2017-11-13 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl