2,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
APS Energia S.A. (APE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_skonsolidowane_2018_Grupa_APS_Energia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Grupy_APS_Energia_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 123 932 95 765 29 045 22 561
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 975 -725 2 806 -171
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 367 -1 848 2 430 -435
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 841 -2 893 1 603 -682
V. Zysk (strata) netto 6 841 -2 893 1 603 -682
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 6 841 -2 893 1 603 -682
VII. Suma dochodów całkowitych 6 162 -3 308 1 444 -779
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący 6 162 -3 308 1 444 -779
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 291 475 771 112
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 640 -2 909 4 837 -685
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 639 5 374 -5 774 1 266
XII. Przepływy pieniężne netto razem -708 2 940 -166 693
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,24 -0,10 0,06 -0,02
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,24 -0,10 0,06 -0,02
XVI. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XVII. Aktywa trwałe 43 224 42 781 10 052 10 257
XVIII. Aktywa obrotowe 57 542 46 462 13 382 11 140
XIX. Aktywa razem 100 766 89 243 23 434 21 397
XX. Zobowiązania długoterminowe 23 115 10 393 5 376 2 492
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 31 409 38 770 7 304 9 295
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 46 242 40 080 10 754 9 609
XXIII. Kapitały własne 46 242 40 080 10 754 9 609


Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca
danego okresu obrotowego.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu
obrotowego, ustalonego przez NBP.


Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniósł
4,2669 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniósł
4,2447 EUR/PLN.


Kurs na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień
31 grudnia 2017 roku wyniósł 4,1709 EUR/PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SF skonsolidowane 2018 Grupa APS Energia.pdfSF skonsolidowane 2018 Grupa APS Energia.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APS Energia za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności_2018.pdfSprawozdanie z działalności_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Informacja Zarządu.pdfInformacja Zarządu.pdf Informacja Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z badania SSF Grupy APS Energia 2018.pdfSprawozdanie z badania SSF Grupy APS Energia 2018.pdf Sprawozdanie z badania Grupy APS Energia (UHY ECA Audyt)
Sprawozdanie RN z wyników oceny.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2019-03-29 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Jolanta Murawska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.