REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 18:36
publikacja
2021-11-29 18:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALG_Raport_okresowy_za_III_kwartal_2021.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 18 916 5 032 4 150 1 133
II. Wynik z działalności operacyjnej 2 706 (16 479) 594 (3 710)
III. Zysk / strata brutto 5 626 (20 031) 1 234 (4 509)
IV. Zysk / strata netto 4 512 (19 947) 990 (4 491)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 342) (2 941) (1 172) (662)
VI.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
8 379 (14 277) 1 838 (3 214)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 464) 16 055 (760) 3 615
VIII.
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt.
52 985 325 16 028 379 52 985 325 16 028 379
IX. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję 0,00009 (0,00124) 0,00002 (0,00028)
X. Aktywa razem 56 714 54 720 12 242 11 858
XI. Zobowiązania długoterminowe 18 210 24 786 3 931 5 371
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 804 58 383 4 275 12 651
XIII. Kapitał własny 18 700 (28 449) 4 036 (6 165)
XIV. Kapitał zakładowy 6 000 3 447 1 295 747


Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących
zasad:


a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:


• 30 września 2020 roku - 1 EUR = 4,5268 PLN


• 31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,6148 PLN


• 30 września 2021 roku - 1 EUR = 4,6329 PLN


b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według
kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie:


• 30 września 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN


• 31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN


• 30 września 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ALG Raport okresowy za III kwartał 2021.BES.pdfALG Raport okresowy za III kwartał 2021.BES.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-11-29 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki