REKLAMA

AGORA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2022-11-23 15:55
publikacja
2022-11-23 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-23
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2023 skonsolidowanych raportów okresowych w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za pierwszy kwartał 2023 r. - 19 maja 2023 r.,
- za trzeci kwartał 2023 r. - 17 listopada 2023 r.
II. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 r. - 18 sierpnia 2023 r.
III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 17 marca 2023 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową;
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 r.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.agora.pl w zakładce Dla inwestorów/raporty finansowe.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Agora S.A. ("Company") with its registered office in
Warsaw announces the publication dates of Agora Group's consolidated
periodic reports in the financial year 2023:
I.
Consolidated quarterly reports:
-
for the first quarter of 2023 – May 19, 2023,
-
for the third quarter of 2023 – November 17, 2023,
II.
Interim consolidated report for the first half of 2023 – August 18, 2023,
III.
Annual and consolidated annual report for 2022 – March 17, 2023.
Additionally,
the Management Board announces that, pursuant to § 62 section 1 of the
Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and on
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state (“Regulation”), the Company will not publish
separate stand-alone quarterly reports. Therefore consolidated quarterly
reports of the Agora Group will include condensed consolidated quarterly
financial statement. The
Company will not publish a separate stand-alone interim report, pursuant
to § 62 section 3 of the Regulation, either. The consolidated interim
report shall include condensed interim report with the report and
opinion of independent auditor and condensed additional information.
Moreover,
the Management Board informs that the Company will not publish
consolidated quarterly report for the fourth quarter of 2021 and second
quarter of 2022 pursuant to § 79 section 2 of the Regulation.
All
periodic reports shall be published on Company’s website at
www.agora.pl/en in the section Investor Relations/Reports.
Legal
basis: § 80 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated
29 March 2018 on current and periodic information published by issuers
of securities and on conditions under which such information may be
recognized as being equivalent to information required by the
regulations of law of a state which is not a member state.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2022-11-23 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki