REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI 23/2022 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI za sierpień 2022

2022-09-02 13:31
publikacja
2022-09-02 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-24-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group_-_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI 23/2022 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych
i sprzedażowych Grupy AFORTI za sierpień 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI 23/2022 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI za sierpień 2022 roku.
Omyłka pisarska wystąpiła w treści raportu bieżącego ESPI 23/2022 tj. w ustępie 1), 2) i 4) dotyczącym szacunkowych danych finansowych w zakresie wymiany walut, zleceń windykacyjnych oraz łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej AFORTI, jak również w załączniku nr 1 do raportu bieżącego ESPI 23/2022 w tabelach dotyczących Aforti Exchange, Aforti Collections oraz Grupy Kapitałowej AFORTI. Pozostałe informacje nie uległy zmianie. Poniżej prezentujemy treść raportu po uwzględnieniu korekty:

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 477,16 mln PLN oraz była wyższa o 21,90 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3 378,94 mln PLN, co oznacza wzrost o 19,16 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 719,32 mln PLN, notując wzrost o 48,91 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W sierpniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,21 mln PLN oraz była niższa o 28,68% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 2,69 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,43% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 977,72 mln EUR, co oznacza wzrost o 31,78 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W sierpniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 137 oraz była wyższa o 10,87 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-24-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group - korekta.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-24-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-08-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group - korekta.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Correction
of the current report ESPI 23/2022 concerning the operational and sales
estimates of the AFORTI Group - August 2020.


Management
Board of AFORTI Holding S.A. with its registered office in Warsaw
(hereinafter: the "Company" "Issuer") hereby announces to the public the
correction of the current report ESPI 23/2022 regarding the estimated
operating and sales data of the AFORTI Group for August 2022. The
writing error occurred in the content of the ESPI current report
23/2022, in sections 1), 2), and 4) regarding estimated financial data
in the field of currency exchange, debt collection orders, and total
sales of the AFORTI Capital Group, as well as in Annex 1 to the current
report ESPI 23/2022 in the tables on Aforti Exchange, Aforti Collections
and the AFORTI Capital Group. Other information remained unchanged.
Below we present the content of the report after taking into account the
correction:


1)
Currency exchange on online platforms


The
trading value on the currency exchange platform in August 2022 amounted
to approximately PLN 477.16 million and was 21.90
% higher
compared to the same period of the previous year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the total value of
trading on the foreign exchange platform reached approximately PLN 3
378.94 million,
representing a year-on-year increase of 19.16%.


2)
Recovery orders


The
nominal value of recovery orders in August 2022 amounted to
approximately PLN 105.77 million and was 149.71
% higher
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the nominal value of
collection orders reached approximately PLN 719.32 million,
registering a year-on-year increase of 48.91
%.


3)
Debt claims financed


In
August 2022, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted
to approximately PLN 0.21
million and was down 28.68%
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of the current year AFORTI Factor
financed a total of approx. PLN 2.69
million of
receivables, recording a reduction of 65.43
% year-on-year.


4)
Total sales


In
August 2022, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately
EUR 139.03 million,
up 44.19 %
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eight months of 2022, the total value of sales
in the AFORTI Group reached approximately EUR 977.72 million, an
increase of 31.78
% year-on-year.


5)
Total number of customers


In
August 2022, the total number of customers in the AFORTI Group was 7.137
and was 10.87
% higher than in the
same period of the previous year.


A
table containing the reported estimates for August 2022 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki