REKLAMA

AALLIANCE: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki

2020-10-26 14:53
publikacja
2020-10-26 14:53
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 13 października 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 26 sierpnia 2020 roku: uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, zarejestrowano zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz §8a Statutu Spółki.
Poprzednia treść §6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
㤠6
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 139.625,90 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na::
1)1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2)121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3)75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
4) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
㤠6
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
4) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Poprzednia treść §8a Statutu Spółki brzmiała następująco:
„§8a.
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 69.812,95 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt pięć gorszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 8a Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§8a.
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20201026_145340_0000129852_0000125548.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki