REKLAMA
PIT 2023

08OCTAVA: wyniki finansowe

2023-11-21 16:02
publikacja
2023-11-21 16:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Octava_skr_spr_z_przep_srodk_pien_3Q2023.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_GK_Octava_3Q23_kor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_IIIQ_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody i straty z inwestycji 98 448 21 96
II. Pozostałe przychody operacyjne 943 1 062 206 227
III. Koszty operacyjne (2 061) (1 936) (450) (413)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 020) (426) (223) (91)
V. Zysk (strata) netto (839 ) (149) (183) (32)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (836) (293) (183) (63)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 508) (1 144) (250) (244)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 319 579 126 123
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 295) (919) (201) (196)
XI. Przepływy pieniężne netto (2 484) (1 484) (324) (316)
XII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa, razem 75 384 77 125 16 262 16 445
XIV. Zobowiązania, razem 23 396 24 218 5 047 5 164
XV. Kapitał własny, razem 51 988 52 907 11 215 11 281
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 51 079 51 995 11 019 11 087
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,22 1,24 0,26 0,26
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł\EUR) 1,19 1,22 0,26 0,26
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody i straty z inwestycji 38 146 8 (31)
XX. Pozostałe przychody operacyjne 68 45 15 10
XXI. Koszty operacyjne (1 073) (1 062) (234) (227)
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (967) ( 871) (211) (186)
XXIII. Zysk (strata) netto (583) (1 406) (127) (300)
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) (0,03) (0,00) (0,01)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 007) (1 470) (438) (314)
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (331) (337) (72) (72)
XXVII. Przepływy pieniężne netto (2 338) (1 807) (511) (385)
XXVIII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXIX. Aktywa, razem 52 531 54 080 11 332 11 531
XXX. Zobowiązania, razem 2 505 3 471 540 740
XXXI. Kapitał własny, razem 50 026 50 609 10 792 10 791
XXXII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,17 1,18 0,25 0,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 2023-11-21 o treści:


Octava S.A. ("Spółka", "Octava") informuje, że w opublikowanym przez
Spółkę w dniu 16 listopada 2023 r. Skonsolidowanym raporcie kwartalnym
za III kwartał 2023 roku ("Raport") omyłkowo została usunięta strona
zawierająca skrócone jednostkowe sprawozdanie z rachunku przepływów
środków pieniężnych.


Spółka informuje, że pozostałe dane zawarte w opublikowanym w dniu 16
listopada br. Raporcie pozostają bez zmian. W załączniku do bieżącego
raportu Spółka publikuje stronę z danymi przedstawiającymi skrócone
jednostkowe sprawozdanie z rachunku przepływu środków pienięznych.Jednocześnie,
niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Spółka
przekaże do publicznej wiadomości skorygowany Skonsolidowany raport
kwartalny za 3 kwartał 2023 roku, zgodnie z wymogiem § 15 pkt 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (...).


Plik Opis
Octava_skr_spr_z_przep_srodk_pien_3Q2023.pdfOctava_skr_spr_z_przep_srodk_pien_3Q2023.pdf Raport Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 3Q2023

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_GK_Octava_3Q23_kor.pdfRaport_GK_Octava_3Q23_kor.pdf Skorygowany raport Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 3Q2023
Octava_IIIQ_2023.pdfOctava_IIIQ_2023.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za 3Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki