REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2023-05-24 09:25
publikacja
2023-05-24 09:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_Magna_Polonia_SA_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_GK_Magna_Polonia_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 529 1 362 325 293
II. Pozostałe przychody operacyjne 72 205 15 44
III. Przychody finansowe 791 510 168 110
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -750 -594 -160 -128
V. Zysk/Strata brutto -547 -457 -116 -98
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -691 -413 -147 -89
VII. Zysk/Strata netto ogółem -691 -413 -147 -89
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -632 -301 -134 -65
IX. Całkowity dochód netto -691 -413 -147 -89
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -632 -301 -134 -65
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 232 -1 242 -262 -267
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 670 -34 144
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 60 33 13 7
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 332 -539 -283 -116
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,05 -0,02 -0,01 0,00
XVI. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa razem 33 237 33 432 7 144 7 129
XVIII. Zobowiązania razem 5 734 5 238 1 232 1 117
XIX. Zobowiązania długoterminowe 583 197 125 42
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 151 5 041 1 107 1 075
XXI. Kapitał własny 27 503 28 194 5 911 6 012
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 467 25 099 5 259 5 352
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 992 2 969
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,76 1,80 0,38 0,38
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 3 177 3 751 676 807
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 1 258 85 268 18
XXIX. Przychody finansowe 152 217 32 47
XXX. Zysk/Strata brutto 3 835 3 500 816 753
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem 3 117 2 821 663 607
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 3 117 2 821 663 607
XXXIII. Całkowity dochód netto 3 117 2 821 663 607
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 3 117 2 821 663 607
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -378 -1 056 -80 -227
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 92 811 20 175
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 185 39 39 8
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -101 -206 -21 -44
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,22 0,20 0,05 0,04
XL. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XLI. Aktywa razem 54 833 51 376 11 728 10 955
XLII. Zobowiązania razem 3 056 2 716 654 579
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 0 33 0 7
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 056 2 683 654 572
XLV. Kapitał własny 51 777 48 660 11 074 10 375
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 978 2 969
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,72 3,50 0,80 0,75


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na
jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczona na
walutę EUR w następujacy sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie
bieżącym - 4,7005 PLN, a w okresie porównawczym - 4,6472 PLN,-
pozycje dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na dzień 31 marca 2023 roku - 4,6755 PLN; na dzień 31
grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2023.pdf Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2023.pdf Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2023
GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2023.pdf GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2023.pdf GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki