REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

06MAGNA: wyniki finansowe

2022-04-28 13:28
publikacja
2022-04-28 13:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
magnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 5 943,00 7 774,00 1 304,00 1 750,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 5 372,00 6 876,00 1 178,00 1 548,00
III. Przychody finansowe 2 297,00 1 874,00 504,00 422,00
IV. Zysk z działalności operacyjnej 1 348,00 6 268,00 296,00 1 411,00
V. Zysk brutto 2 263,00 6 750,00 496,00 1 520,00
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 929,00 4 891,00 423,00 1 101,00
VII. Zysk netto ogółem 1 929,00 4 891,00 423,00 1 101,00
VIII. Zysk netto dla akcjonariuszy 1 192,00 3 824,00 261,00 861,00
IX. Całkowity dochód netto 1 929,00 4 891,00 423,00 1 101,00
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 1 192,00 3 824,00 261,00 861,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 921,00 3 234,00 -421,00 728,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -375,00 -2 647,00 -82,00 -596,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 282,00 1 117,00 281,00 251,00
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 014,00 1 704,00 -222,00 384,00
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,09 0,27 0,02 0,06
XVI. Aktywa razem 37 605,00 33 193,00 8 117,00 7 193,00
XVII. Zobowiązania razem 6 157,00 6 002,00 1 329,00 1 301,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 227,00 2 217,00 49,00 480,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 930,00 3 785,00 1 280,00 820,00
XX. Kapitał własny 31 448,00 27 191,00 6 788,00 5 892,00
XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 28 327,00 24 992,00 6 114,00 5 416,00
XXII. Kapitał akcyjny 13 922,00 13 922,00 3 005,00 3 017,00
XXIII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,03 1,80 0,44 0,39
Zysk podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975.
Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4, 577 PLN, a w okresie porównawczym - 4,4742 PLN,
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
magnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_LIST DO AKCJONARIUSZY
magnapolonia_2021-12-31_pl.zipmagnapolonia_2021-12-31_pl.zip GK MAGNA POLONIA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-31.12-2021
magnapolonia_2021-12-31_pl.zip.xadesmagnapolonia_2021-12-31_pl.zip.xades GK MAGNA POLONIA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-31.12-2021
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtmlGKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20211231
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xadesGKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20211231
magnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtmlmagnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20211231
magnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtml.xadesmagnapoloniasa-szb-s_2022-04-28_pl.xhtml.xades GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20211231
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki