REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2021-11-26 11:46
publikacja
2021-11-26 11:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2021_....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 3 813 3 644 836 820
II. Pozostałe przychody operacyjne 4 283 5 272 940 1 187
III. Przychody finansowe 1 796 1 263 394 284
IV. Zysk z działalności operacyjnej 969 3 436 213 774
V. Zysk brutto 1 740 3 784 382 852
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 337 3 114 293 701
VII. Zysk netto ogółem 1 337 3 114 293 701
VIII. Zysk netto dla akcjonariuszy 945 2 886 207 650
IX. Całkowity dochód netto 1 337 3 114 293 701
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 945 2 886 207 650
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 254 1 878 -933 423
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -398 -2 627 -87 -591
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 194 780 701 176
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 458 31 -320 7
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05
XVI. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 36 698 33 193 7 921 7 193
XVIII. Zobowiązania razem 5 843 6 002 1 261 1 301
XIX. Zobowiązania długoterminowe 386 2 217 83 480
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 457 3 785 1 178 820
XXI. Kapitał własny 30 855 27 191 6 660 5 892
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 936 24 992 6 030 5 416
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 005 3 017
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,01 1,80 0,43 0,39
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 286 273 63 61
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 1 211 3 681 266 829
XXIX. Przychody finansowe 47 797 31 10 485 7
XXX. Zysk brutto 29 637 2 769 6 501 623
XXXI. Zysk netto ogółem 32 242 2 155 7 073 485
XXXII. Zysk netto dla akcjonariuszy 32 242 2 155 7 073 485
XXXIII. Całkowity dochód netto 32 242 2 155 7 073 485
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 32 242 2 155 7 073 485
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -689 2 455 -151 553
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 483 -2 702 106 -608
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 592 325 130 73
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 386 78 85 18
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 2,32 0,15 0,51 0,03
XL. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XLI. Aktywa razem 53 578 21 636 11 565 4 688
XLII. Zobowiązania razem 2 304 2 604 497 564
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 169 0 36 0
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 135 2 604 461 564
XLV. Kapitał własny 51 274 19 032 11 067 4 124
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 005 3 017
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,68 1,37 0,79 0,30


Zysk podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku netto
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę
wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia
ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie porównawczym
wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną akcję została
obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy
Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w
następujący sposób:- pozycje dotyczące Sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym -
4,5585 PLN, a w okresie porównawczym - 4,4420 PLN,- pozycje
dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na dzień 30 września 2021 roku - 4,6329 PLN; na dzień
31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2021 roku.pdf Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2021 roku.pdf Magna Polonia S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe III kwartał 2021
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2021 ....pdf GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2021 ....pdf GK Magna Polonia skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki