398,20 zł
0,05% 0,20 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_III_kwartal_2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2017-10-26
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 2 995 535 2 869 558 703 739 656 830
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 245 392 1 121 625 292 579 256 735
III. Wynik na działalności handlowej 221 081 218 002 51 938 49 900
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 395 629 1 453 569 327 874 332 716
V. Zysk brutto 1 115 977 1 217 432 262 176 278 665
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 779 892 926 765 183 219 212 133
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 554 2 636 835 603
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 343 491) 1 683 699 (1 255 343) 385 392
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (223 237) (29 030) (52 445) (6 645)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (307 088) 3 098 467 (72 144) 709 226
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (5 873 816) 4 753 136 (1 379 931) 1 087 973
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,44 21,94 4,33 5,02
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,43 21,93 4,33 5,02
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016
XV. Aktywa razem 132 478 026 133 743 502 30 743 781 30 231 352
XVI. Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - 0 -
XVII. Zobowiązania wobec innych banków 8 451 807 8 486 753 1 961 386 1 918 344
XVIII. Zobowiązania wobec klientów 90 677 502 91 417 962 21 043 258 20 664 096
XIX. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 13 965 261 13 023 756 3 240 877 2 943 887
XX. Udziały niekontrolujące 2 201 27 405 511 6 195
XXI. Kapitał akcyjny 169 245 169 121 39 276 38 228
XXII. Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 311 255 42 280 127
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 330,06 308,03 76,60 69,63
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 20,47 20,29 20,47 20,29
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXV. Przychody z tytułu odsetek 2 629 204 2 514 981 617 677 575 669
XXVI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 047 898 892 983 246 182 204 400
XXVII. Wynik na działalności handlowej 227 349 221 930 53 411 50 799
XXVIII. Wynik na działalności operacyjnej 1 376 414 1 311 544 323 360 300 207
XXIX. Zysk brutto 1 064 573 1 160 337 250 099 265 596
XXX. Zysk netto 777 918 922 184 182 756 211 084
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 240 418) 1 642 380 (1 231 128) 375 934
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (216 233) 172 481 (50 799) 39 480
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (636 245) 2 652 804 (149 473) 607 216
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (6 092 896) 4 467 665 (1 431 400) 1 022 630
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,40 21,83 4,32 5,00
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 18,39 21,82 4,32 4,99
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2017
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2016
XXXVIII. Aktywa razem 126 657 687 128 215 265 29 393 072 28 981 751
XXXIX. Zobowiązania wobec banku centralnego 2 - 0 -
XL. Zobowiązania wobec innych banków 8 592 747 8 503 014 1 994 093 1 922 019
XLI. Zobowiązania wobec klientów 98 761 881 98 960 320 22 919 376 22 368 969
XLII. Kapitał własny 13 963 053 13 023 803 3 240 364 2 943 898
XLIII. Kapitał akcyjny 169 245 169 121 39 276 38 228
XLIV. Liczba akcji 42 311 255 42 280 127 42 311 255 42 280 127
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 330,01 308,04 76,58 69,63
XLVI. Łączny współczynnik kapitałowy 24,16 24,07 24,10 24,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku S.A. za III kwartał 2017 roku.pdfSkrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku S.A. za III kwartał 2017 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-26 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
2017-10-26 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2017-10-26 Frank Bock Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2017-10-26 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2017-10-26 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2017-10-26 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2017-10-26 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl