REKLAMA

ŻYWIEC: wyniki finansowe

2021-08-02 07:25
publikacja
2021-08-02 07:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
I.Grupa_Kapitalowa_Zywiec_SA_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
II.Grupa_Zywiec_SA_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
III.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Zywiec_SA_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IV.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Zywiec_SA_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
V.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_skonsolidowanego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VI.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_jednostkowego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 743 635 1 842 181 383 452 414 784
II. Zysk z działalności operacyjnej 292 366 98 461 64 296 22 169
III. Zysk przed opodatkowaniem 330 269 63 591 72 631 14 318
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 272 343 49 916 59 892 11 239
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 272 343 49 916 59 892 11 239
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 249 690 (107 266) 54 911 (24 152)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 036) (100 396) (7 485) (22 605)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (178 440) 148 349 (39 242) 33 402
IX. Przepływy pieniężne netto 37 214 (59 313) 8 184 (13 355)
X. Aktywa razem,(na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 105 298 2 586 194 686 891 560 413
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 568 645 1 215 761 125 784 263 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 258 724 1 208 210 499 629 261 812
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 277 929 162 223 61 478 35 153
XIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 277 929 162 223 61 478 35 153
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 26,51 4,86 5,83 1,09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 752 767 1 681 475 385 461 378 600
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 277 708 100 085 61 072 22 535
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 317 249 74 630 69 768 16 804
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 265 187 59 838 58 319 13 473
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 233 459 (106 826) 51 341 (24 053)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (33 258) (82 622) (7 314) (18 603)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (178 682) 152 282 (39 295) 34 288
XXIV. Przepływy pieniężne netto 21 519 (37 166) 4 732 (8 368)
XXV. Aktywa razem, (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec porzedniego roku obrotowego) 3 037 763 2 513 606 671 953 544 684
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 565 708 1 213 683 125 134 262 998
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 186 426 1 122 844 483 637 243 314
XXVIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 285 629 177 079 63 181 38 372
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 25,82 5,83 5,68 1,31


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto
następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego
i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku według kursu 1 EUR = 4,5208
PLN(kurs średni NBP na dzień 30.06.2021 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2021 roku do 30.06.2021 roku według kursu 1 EUR = 4,5472
PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31.12.2020 roku według kursu 1 EUR = 4,6148 PLN(kurs średni NBP na
dzień 31.12.2020 r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 roku do
30.06.2020 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,4413 PLN*;*kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdegomiesiąca w
okresie od stycznia do czerwca odpowiednio 2021 i 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
I.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2021.pdfI.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2021.pdf Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021
II.Grupa Żywiec SA VI 2021.pdfII.Grupa Żywiec SA VI 2021.pdf Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021
III.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2021.pdfIII.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
IV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2021.pdfIV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.
V.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2021.pdfV.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021
VI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2021.pdfVI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdanie finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Simon Amor Prezes Zarządu
2021-07-27 Olga Prasał Członek Zarządu
2021-07-27 Tomasz Klima Członek Zarządu
2021-07-27 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2021-07-27 Karolina Tarnawska Członek Zarządu
2021-07-27 Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu
2021-07-27 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
2021-07-27 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki