REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2020-09-18 17:14
publikacja
2020-09-18 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OTM_180920_W_SZzD_ZPC_Otmuchow_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_ZPC_Otmuchow_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_ZPC_Otmuchow_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Otmuchow_RAPORT__PRZEGL_30_06_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Otmuchow_RAPORT__PRZEGL_30_06_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 107 278 107 161 24 155 24 991
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -2 436 -2 267 -548 -529
III. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -3 241 -2 917 -730 -680
IV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej -2 556 -2 600 -576 -606
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej -160 -660 -36 -154
VI. Zysk (strata) netto -2 716 -3 260 -612 -760
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 470 -7 152 -1 232 -1 668
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 625 -2 445 -366 -570
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 182 3 655 1 392 852
X. Przepływy pieniężne netto, razem -913 -5 942 -206 -1 386
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 169 100 180 797 37 864 42 046
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 732 82 462 16 510 19 177
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 058 20 249 4 267 4 709
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 674 62 213 12 242 14 468
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 368 98 336 21 354 22 869
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 93 862 96 099 21 017 22 349
XVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -0,10 -0,62 -0,02 -0,14
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,10 -0,62 -0,02 -0,14
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,68 3,77 0,82 0,88
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,68 3,77 0,82 0,88
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochodów,
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przepływów
pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązującą
metodą przeliczania:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">•poszczególne
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
bilansowego:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,4660 PLN _tabela nr</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">125/A/NBP/2020_,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN _tabela nr</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">251/A/NBP/2019_,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">•poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochodów
i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesiąca
w danym okresie sprawozdawczym:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
średni w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR -</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,4413
PLN,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
średni w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR -</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2880
PLN.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wymiany.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OTM_180920_W_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdfOTM_180920_W_SZzD_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdfSSF_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Otmuchów
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdfJSF_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów s.a.
SSF_Otmuchow_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-sig.pdfSSF_Otmuchow_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego skonsoidowanego sprawozdania finansowego
JSF_Otmuchow_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-sig.pdfJSF_Otmuchow_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2020-09-18 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki